Regulamin promocji „Happy Days”

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Happy Days” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Organizator”).
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta, przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.onedaymore.pl (dalej: „Sklep internetowy”);
  • Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Okres Promocji: Promocja trwa od 22 czerwca 2018 r., od godziny 12:00 do 25 czerwca 2018 r., do godziny 12:00 lub do momentu wyczerpania zapasów, jeżeli ten nastąpi wcześniej.
 5. Promocja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Uczestnikiem Promocji jest Użytkownik Sklepu internetowego.
 7. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów wskazanych w punkcie II ppkt 1 Regulaminu z krótkim terminem przydatności do spożycia, przy czym termin ten nie jest krótszy niż 31 lipca 2018 r. Do momentu wyczerpania zapasów poszczególnych Produktów objętych Promocją w Okresie Promocji, nie będzie możliwości zakupu tych Produktów, z dłuższym terminem przydatności do spożycia, po ich cenie regularnej. W przypadku wyczerpania zapasów takich poszczególnych Produktów objętych Promocją w Okresie Promocji, Produkty z dłuższym terminem przydatności do spożycia będą dostępne w Sklepie Internetowym, ale już po cenie regularnej.

 

II. Zasady udziału w Promocji

 

 1. Promocją objęte są następujący Produkty:
 • Musli Sylwetkowe (tuba 450 g),
 • Musli Skoncentrowanych (tuba 470 g),
 • Musli Sportowców (tuba 450 g),
 • Musli Detox (tuba 450 g),
 • Musli Bio Aktywnych (tuba 400 g),
 • Musli Bio Balans (tuba 400 g),
 • Snacks z orzeszkami ziemnymi (zestaw kubków 4 x 75 g),
 • Snacks z rodzynkami w czekoladzie (zestaw kubków 4 x 75 g),
 • Snacks z orzechami włoskimi (zestaw kubków 4 x 60 g).

 

Promocja polega na tym, że w Okresie Promocji lub do momentu wyczerpania zapasów poszczególnych Produktów objętych Promocją, ich cena jest następująca:

 • Musli Sylwetkowe (tuba 450 g) – cena: 11,99 zł,
 • Musli Skoncentrowanych (tuba 470 g) – cena: 11,99 zł,
 • Musli Sportowców (tuba 450 g) – cena: 11,99 zł,
 • Musli Detox (tuba 450 g) – cena: 11,99 zł,
 • Musli Bio Aktywnych (tuba 400 g) – cena: 13,99 zł,
 • Musli Bio Balans (tuba 400 g) – cena: 13,99 zł,
 • Snacks z orzeszkami ziemnymi (zestaw kubków 4 x 75 g) – cena: 11,99 zł,
 • Snacks z rodzynkami w czekoladzie (zestaw kubków 4 x 75 g) – cena: 11,99 zł,
 • Snacks z orzechami włoskimi (zestaw kubków 4 x 60 g) – cena: 11,99 zł.

10. Użytkownik może skorzystać z Promocji wielokrotnie.

11. Promocja objęta niniejszym Regulaminem łączy się z kodem, który Użytkownik otrzymuje po zapisaniu się do newslettera, ale nie łączy się z możliwością wykorzystania innych kodów rabatowych.

12. W przypadku, gdy w Okresie Promocji wyczerpią się zapasy danego Produktu objętego Promocją, Produkt taki przestaje być objęty Promocją, zaś cena takiego Produktu wraca do ceny regularnej.

 

III. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja Promocji Happy Days” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@onedaymore.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.onedaymore.pl.