Regulamin promocji „Trzeci produkt za 50%”

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Trzeci produkt za 50%” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Organizator”).
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta, przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym onedaymore.pl (dalej: „Sklep internetowy”);
  2. Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Okres Promocji: Promocja trwa od 8 stycznia 2018 r., od godziny 12.00 do 22 stycznia 2018 r., do godziny 12.00 lub do momentu wyczerpania zapasów, jeżeli ten nastąpi wcześniej.
 5. Promocja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Uczestnikiem Promocji jest Użytkownik Sklepu internetowego.

 

II. Zasady udziału w Promocji

 

 1. Użytkownik, który w terminie wynikającym z Okresu Promocji kupi w Sklepie internetowym Musli Odpornościowe w tubie 400 g oraz Musli Męskie w tubie 500 g, na zamówiony trzeci, inny Produkt otrzyma 50% rabatu.
 2. Rabat na trzeci Produkt dotyczy wszystkich pozostałych Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, przy czym w przypadku zakupu większej liczby Produktów rabat w wysokości 50% udzielany jest na najtańszy Produkt znajdujący się w koszyku Użytkownika.
 3. Rabat naliczany jest automatycznie, a jego wysokość podawana jest w podsumowaniu zamówienia.
 4. Promocja objęta niniejszym Regulaminem łączy się z:
  1. promocją „Darmowa dostawa dla zamówienia powyżej 100 zł”, przy czym do obliczania wartości zamówienia bierze się pod uwagę ceny regularne Musli Męskiego i Odpornościowego oraz cenę promocyjną – czyli obniżoną o 50% – za trzeci, najtańszy, inny Produkt.

 

III. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja akcji promocyjnej” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sklep@onedaymore.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.onedaymore.pl.