Regulamin sklepu

www.onedaymore.pl

obowiązujący od 24 maja 2018 r.

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.onedaymore.pl jest prowadzony przez spółkę OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627.

 

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań,

2) adres poczty elektronicznej: sklep@onedaymore.pl,

3) numer telefonu do Biura Obsługi Użytkownika: +48 61 670 40 45, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. Definicje
 2. Informacje ogólne
 3. Warunki korzystania ze Sklepu
 4. Warunki dokonywania Zamówień
 5. Rejestracja Konta Użytkownika
 6. Ceny Produktów
 7. Metody płatności za zamówione Produkty
 8. Realizacja Zamówień, sposób dostarczenia zamówionych Produktów
 9. Rozwiązanie umowy, prawo do odstąpienia
 10. Odstąpienie od umowy przez Użytkowników będących Konsumentami
 11. Procedura rozpatrywania reklamacji
 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 13. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 14. Odpowiedzialność
 15. Szczególne zagrożenia
 16. Postanowienia końcowe

 

I. Definicje

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym onedaymore.pl, świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną; szczegółowy spis Produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu;
 2. Stronach – rozumie się przez to Sprzedawcę i Użytkownika;
 3. Użytkowniku – rozumie się przez to Konsumenta, Przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu;
 4. Sprzedawcy – rozumie się przez to spółkę OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627;
 5. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;
 6. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 8. Koncie Użytkownika – rozumie się przez to miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku będącym dysponentem Konta oraz które zapewnia możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep;
 9. Rejestracji – rozumie się przez to czynność polegającą na podaniu przez Użytkownika jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta;
 10. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem onedaymore.pl;
 11. Regulaminie Sklepu/Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 12. Regulaminie Serwisu – rozumie się przez to regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.), który jest dostępny w Serwisie;
 13. Polityce prywatności – rozumie się przez to dokument regulujący kwestie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, dostępny w Serwisie;
 14. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

II. Informacje ogólne

 

 1. Regulamin Sklepu ustanawia zasady dokonywania Zamówień w sklepie internetowym pod adresem elektronicznym: onedaymore.pl.Administratorem i właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zasady składania Zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Użytkownika związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od zawartej umowy) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Każdy podmiot (zarówno Przedsiębiorca, jak i Konsument) korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Sklep zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności.
 4. Poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Sklep Użytkownik akceptuje treść Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności i zobowiązuje się do stosowania się do ich postanowień. W przypadku rejestracji Konta oraz złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta złożenie przez Użytkownika oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z treścią Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności oraz ich akceptacji jest warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji Konta oraz złożenia Zamówienia.

 

III. Warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników na warunkach i w zakresie określonych w Regulaminie, Regulaminie Serwisu i Polityce prywatności oraz w złożonym Zamówieniu.
 2. Użytkownik korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Sklepu;
  2. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  4. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane oraz inne treści umieszczane przez niego na stronie Sklepu.
 4. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej:
   • Chrome,
   • Firefox,
   • Internet Explorer,
   • Opera,
   • Microsoft Edge,
   • Safari.

    Zalecana przeglądarka: Google Chrome w wersji 55 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 px.

 

IV. Warunki dokonywania Zamówień

 

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie Zamówienia. Zamówienia w Sklepie mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 7–14).
 2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem, Regulaminem Serwisu i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich. Użytkownik potwierdza to, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Niewyrażenie przez Użytkownika akceptacji Regulaminu i ww. dokumentów w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu.
 3. Elementami procedury składania Zamówienia są również: podanie przez Użytkownika jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne, w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 4. Użytkownik może składać Zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu:
  1. po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Użytkownika poprzez założenie Konta Użytkownika w serwisie onedaymore.pl;
  2. bez konieczności zarejestrowania się w serwisie onedaymore.pl.
 5. Użytkownik, który zarejestrował się poprzez utworzenie Konta Użytkownika w serwisie onedaymore.pl, jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego Konta Użytkownika, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do Konta Użytkownika. Procedurę oraz warunki Rejestracji określa pkt V Regulaminu.
 6. Użytkownik składający zamówienie i dokonujący zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu bez Rejestracji Konta Użytkownika powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu podczas składania Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w ramach działalności Sklepu następuje:
  1. w przypadku Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji – poprzez założenie Konta Użytkownika:
   • wybranie przycisku „Logowanie/rejestracja” i dokonanie logowania poprzez podanie właściwego loginu oraz hasła Użytkownika;
   • dokonanie wyboru Produktu lub Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
   • wskazanie liczby zamawianych Produktów – odrębnie dla każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku;
   • dokonanie wyboru sposobu dostarczenia Produktów;
   • dokonanie weryfikacji i zatwierdzenia lub zmiany danych osobowych podanych w procesie Rejestracji Konta;
   • dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;
   • kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;
   • dokonanie wyboru sposobu płatności;
  2. w przypadku Użytkowników dokonujących zakupu bez Rejestracji na stronie internetowej Sklepu:
   • dokonanie wyboru Produktu lub Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
   • wskazanie liczby zamawianych Produktów – odrębnie dla każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku;
   • dokonanie wyboru sposobu dostarczenia Produktów;
   • wypełnienie formularza Zamówienia poprzez podanie danych Użytkownika, takich jak: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, adres korespondencyjny/adres dostawy, numer telefonu, a w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami – nazwy firmy i numeru NIP;
   • dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;

(podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia);

 • kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;
 • dokonanie wyboru sposobu płatności.
 1. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed zatwierdzeniem i złożeniem przez Użytkownika Zamówienia oraz w momencie, gdy już tego dokona. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Produktów, ich liczby, sposobu ich dostarczenia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Wróć do koszyka”, widoczny na stronie Sklepu podczas procedury składania Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przez Użytkownika na przycisk „Zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia oraz po dokonaniu wyboru sposobu płatności, a następnie zaksięgowaniu wpłaty przez system Tpay – na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika, wskazany w formularzu Zamówienia lub na Koncie Użytkownika, gdy Użytkownik złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika, zostanie niezwłocznie wysłana automatyczna wiadomość wygenerowana przez operatora płatności Tpay, zawierająca potwierdzenie otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Następnie na ten sam adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zostanie wysłana automatyczna wiadomość z adresu zamowienia@onedaymore.pl, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia i płatności przez Sprzedawcę. Z adresu zamowienia@onedaymore.pl generowane są automatyczne wiadomości do Użytkowników i nie służy on do korespondencji ze Sprzedawcą.
 4. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą zaksięgowania płatności z tytułu realizacji Zamówienia przez operatora płatności Tpay i potwierdzenia Sprzedawcy wyżej wymienionego faktu przez operatora Tpay. O wszelkich zmianach statusu realizacji Zamówienia Użytkownik jest każdorazowo informowany poprzez wiadomości e-mail przesyłane na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Niezależnie od powyższego zmiany statusu realizacji Zamówienia widoczne są również w systemie Sklepu po zalogowaniu się przez Użytkownika na Koncie.
 5. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia obejmuje skompletowanie Zamówienia oraz czas dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, kuriera Poczty Polskiej lub odbioru osobistego w placówce Poczty Polskiej bądź Paczkomatów InPost.
 6. Zdjęcia Produktów zamieszczonych w Sklepie są przykładowe i służą jedynie prezentacji.

 

V. Rejestracja Konta Użytkownika

 

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu pod adresem: onedaymore.pl i korzystania z niego.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika. Użytkownik, który zarejestrował Konto Użytkownika w Sklepie, ma jednak możliwość: śledzenia historii Zamówień, śledzenia statusu złożonego Zamówienia oraz zapisania swoich danych adresowych.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu pod adresem elektronicznym onedaymore.pl zakładki „Logowanie/Rejestracja”. Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 5. Do zarejestrowania Konta Użytkownika w Sklepie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika loginu oraz zabezpieczającego go hasła, składającego się z co najmniej 5 znaków.
 6. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu i podanie następujących danych:
  1. adresu e-mail;
  2. imienia i nazwiska Użytkownika;
  3. numeru telefonu;
  4. adresu;
  5. nazwy Użytkownika będącego Przedsiębiorcą oraz przysługującego mu numeru NIP.
 7. W celu dokonania Rejestracji Konta Użytkownika wymagane są: zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem, Regulaminem Serwisu oraz Polityką prywatności i zaakceptowanie ich poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego.
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie na podany w formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika.
 9. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika może on zalogować się do Sklepu, podając wskazane podczas rejestracji login oraz hasło.
 10. Z chwilą rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług – prowadzenie i obsługa Konta.

 

VI. Ceny Produktów

 

 1. Ceny Produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w złotych polskich i stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed zatwierdzeniem i złożeniem przez Użytkownika Zamówienia oraz w momencie, gdy już on tego dokona. Koszty te uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje więc cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest kwota podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.

 

 VII. Metody płatności za zamówione Produkty

 

 1. Użytkownik przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby zapłaty – obsługiwane przez system płatności internetowych Tpay.com – za ceny Produktów oraz koszty ich dostarczenia:
  1. e-transfer, e-przelew;
  2. płatność elektroniczna kartą płatniczą (Visa, Mastercard);
  3. BLIK;
  4. przelew internetowy bankowości elektronicznej.
 2. Po wykonaniu usługi Sprzedawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą wykonanie Usługi lub paragon (wedle wyboru Użytkownika). W pierwszym z ww. przypadków Użytkownik poda dane umożliwiające wystawienie faktury, tj. nazwę firmy, adres, NIP.
 3. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru faktury jako sposobu potwierdzenia realizacji Zamówienia – złożenie przez Użytkownika Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika drogą elektroniczną: faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt, a także (w razie potrzeby) duplikatów ww. faktur. W związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i, składając Zamówienie, na to się godzi, że faktury VAT w formie papierowej nie będą przez Sprzedawcę wystawiane i przesyłane.

 

VIII. Realizacja zamówień, sposób dostarczenia zamówionych Produktów

 

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty są dostarczane zgodnie z wyborem Użytkownika, dokonanym podczas składania Zamówienia – w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany przez Użytkownika;
  2. przez system paczkomatów InPost świadczony przez InPost Paczkomaty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – w takim przypadku zamówione produkty dostarczane są do paczkomatu InPost wybranego przez Użytkownika w Zamówieniu;
  3. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Użytkownika;
  4. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie do odbioru w wybranej placówce Poczty Polskiej.
 3. Dostarczenie Produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu do miejsca wskazanego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia jest odpłatne. Koszty dostarczenia Produktów wyszczególnione zostały na stronie Sklepu w zakładce „Wysyłka i dostawa”.
 4. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów ponoszą:
  1. Użytkownik – w przypadku gdy łączna cena zamówionych Produktów jest równa 100,00 zł lub niższa;
  2. Sprzedawca – w przypadku gdy łączna cena zamówionych Produktów jest wyższa niż 100,00 zł*. Przesyłka zostanie dostarczona w formie: InPost paczkomaty, Poczta Polska Kurier48, Poczta Polsa Kurier48 (odbiór w punkcie), DHL Kurier lub DHL PARCELSHOP (odbiór w punkcie). *Wartość zamówienia bez kosztów przesyłki.
 5. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów mogą ulec zmianie, zgodnie z warunkami Promocji zamieszczonymi na stronie Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Użytkownika wiążące.
 6. Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail zawierającą informację o przekazaniu Produktów do wysyłki.

 

IX. Rozwiązanie umowy, prawo do odstąpienia

 

 1. Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika niebędącego Konsumentem w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami Sprzedawca może skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia jedynie w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez takiego Użytkownika.
 2. Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie Sklepu, może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@onedaymore.pl. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie Konta z serwisu Sklepu.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany zakresu świadczonych usług i oferowanych Produktów oraz ich cen, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Użytkownika przed publikacją zmian na stronie Sklepu winny zostać wykonane na uprzednio obowiązujących zasadach.

 

X. Odstąpienie od umowy przez Użytkowników będących Konsumentami

 

 1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionych Produktów Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 8 i punkcie 9 poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.
 3. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować o powyższym Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy i przesłanie go pocztą na adres: Nieszawska 1, 61-021 Poznań lub drogą e‑mailową na adres: sklep@onedaymore.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć, korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz który jest dostępny na stronie www.onedaymore.pl/zwroty-i-reklamacje – jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Użytkownik będący Konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresie zamieszkania, na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupu Produktów.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Produkty przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Zwrot”.
 7. Użytkownik będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie – jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy – zwróci takiemu Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Użytkownik będący Konsumentem, chyba że Użytkownik będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika będącego Konsumentem do chwili otrzymania z powrotem Produktów lub dostarczenia przez takiego Użytkownika dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 13. Towar zwracany powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów użytkowania ani być uszkodzony.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu zostają ze względu na swój charakter nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

XI. Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. W przypadku stwierdzenia braku Produktu lub wadliwości dostarczonego Produktu Użytkownik w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@onedaymore.pl, lub za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacji, dostępnego na stronie onedaymore.pl/zwroty-i-reklamacje.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko – a w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami także nazwę – oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, numer Zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, numer partii Produktu (widoczny na spodzie opakowania), dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także preferowaną przez Użytkownika drogę poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu. Mogą to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać i który nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Zaleca się również dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku gdy okaże się to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.
 4. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z realizacją Zamówień, które powstały z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności wynikające z:
  1. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu;
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania komputera Użytkownika;
  4. problemów z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie transakcji, spowodowanych przez czynniki niezależne od Sprzedawcy;
  5. niezastosowania się przez Użytkownika do załączonej do Produktu instrukcji obsługi.
 5. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im wówczas, gdy Produkty dostarczone w ramach usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową.
 6. Reklamację można wnieść:
  1. w przypadku Użytkowników będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556–576 Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;
  2. w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami – w terminie 14 dni, licząc od dnia odbioru Produktów.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Termin, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, biegnie od dnia dostarczenia do Sprzedawcy kompletnej reklamacji.
 9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Użytkownikowi przysługuje:
  1. w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami – prawo do:
   • żądania usunięcia wady;
   • wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad;
   • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
  2. w odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami – Użytkownik może żądać wyłącznie wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów i żądania zwrotu ceny ich nabycia.
 10. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji Zamówienia ograniczona jest do wartości ceny nabycia Produktów.

 

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem będącym Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Stałych Sądów Polubownych, wraz z adresami ich stron internetowych, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – pod adresem: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmianą rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i z Dyrektywą 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 6. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami lub będzie tego odmawiał.

 

XIII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

 1. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności, dostępna w Serwisie onedaymore.pl.

 

XIV. Odpowiedzialność

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Sklepu, pewne funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub do poszerzenia zawartości Sklepu – o czym uprzednio uprzedzi, umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej Tpay.

 

XV. Szczególne zagrożenia

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż z uwagi na świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz ze względu na charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się do tego, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
 4. Przyjmuje się domniemanie, iż dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej z wykorzystaniem indywidualnych danych dostępowych Użytkownika (login i hasło) traktowane będzie jak dokonanie tej czynności przez Użytkownika osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika.

 

XVI. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin, Polityka prywatności oraz Regulamin Serwisu udostępniane są Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Dokumenty określone w zdaniu powyżej udostępniane są przy tym w takiej formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności Serwisu oraz Regulaminu Serwisu przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej www.onedaymore.pl.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, jak również innych postanowień Regulaminu i załączników.
 4. Sprzedawca, wprowadzając zmiany w Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu, poinformuje o nich Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Sklepu.
 5. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać po jego opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie, jednak nie krótszym niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Użytkownika. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu lub załączników do Regulaminu, które wynikają ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, inne jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Użytkowników będących Konsumentami – także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 8. Integralne części niniejszego Regulaminu stanowią dokumenty: Polityka prywatności oraz Regulamin Serwisu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją ww. dokumentów, stanowiących jego integralną część.

 

 

Regulamin serwisu internetowego

www.onedaymore.pl

obowiązujący od 24 maja 2018 r.

I. Informacje o Usługodawcy i Serwisie

 

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego onedaymore.pl jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627, adres poczty elektronicznej: sklep@onedaymore.pl(dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, o którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Oprócz Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.
 3. Serwis dostępny pod adresem internetowym onedaymore.pljest stroną internetową przeznaczoną w szczególności do zawierania umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Usługodawcę, jak również stanowi on portal informacyjny, za pomocą którego Usługodawca przekazuje Treści związane w szczególności ze zdrowym i aktywnym stylem życia.

 

II. Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
 1. Regulamin– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego;
 2. Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym onedaymore.pl;
 3. Treści– wszelkiego rodzaju utwory, zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880 z późn. zm.), jak również informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, materiały audio i wideo, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie;
 4. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Regulaminem;
 5. Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; również osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie;
 6. Usługodawca – OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627, adres poczty elektronicznej: sklep@onedaymore.pl;
 7. Newsletter– Usługa Elektroniczna; usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym;
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, oraz przechowywanie tych danych; usługa ta jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz. 1800);
 9. Produkty – produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 10. Sklep, Sklep Internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://www.onedaymore.pl/, świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną; szczegółowy spis Produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu;
 11. Formularz Zamówienia– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia na Produkty;
 12. Konto Użytkownika– miejsce w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku będącym posiadaczem Konta oraz które zapewnia możliwość korzystania z usług świadczonych przez Serwis;
 13. Ustawa o prawach konsumenta– Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);
 14. Kodeks cywilny– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

 

III. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia Usług Elektronicznych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów z Usługobiorcą oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie Treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie to, jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom. Osobnym regulaminom podlega zwłaszcza sprzedaż w Sklepie Internetowym (do której odnosi się Regulamin Sklepu Internetowego onedaymore.pl).
 4. Każdy podmiot korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Serwis Internetowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Serwis Użytkownik akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki prywatności i zobowiązuje się do stosowania się do ich postanowień.

 

IV. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Internetowego

 

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub poprzez nie takich treści, które mogłyby spowodować: zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu, systemów teleinformatycznych Usługodawcy; a także do powstrzymania się od działań, które mają na celu destabilizację lub utrudnienie działalności Serwisu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej:
   • Chrome,
   • Firefox,
   • Internet Explorer,
   • Opera,
   • Microsoft Edge,
   • Safari.

    Zalecana przeglądarka: Google Chrome w wersji 55 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 px.

 

 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.
 2. Dostęp do Serwisu Internetowego dla Użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:
  1. Użytkownika zarejestrowanego;
  2. Użytkownika niezarejestrowanego.
 3. Rejestracja w Serwisie Internetowym umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Usług Elektronicznych jest bezpłatne, za wyjątkiem zakupu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

V. Usługi Elektroniczne dostępne w Serwisie

 

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługami Elektronicznymi oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  1. usługa udostępniania przez Usługodawcę Treści w Serwisie;
  2. usługa Newsletter;
  3. usługa dodawania komentarzy pod Produktami oraz ich wyświetlania przez Usługodawcę w Serwisie;
  4. usługa kontaktu z Usługodawcą – polegająca na udostępnianiu formularza kontaktowego, służącego do składania przez Użytkownika zapytań do Usługodawcy;
  5. usługa zakupu Produktów oferowanych w Serwisie (Sklep Internetowy), w ramach której dostępne są również usługa Konta Użytkownika oraz usługa Formularz Zamówienia.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie, Regulaminie Sklepu oraz na stronie Serwisu Internetowego.

 

VI. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę, tj. odpowiednio:

 1. w przypadku usługi udostępnienia Treści w Serwisie – z momentem wejścia przez Użytkownika na stronę Serwisu;
 2. w przypadku Usług Elektronicznych świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności usługi zakupu Produktów oferowanych w Serwisie – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza rejestracyjnego i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań albo z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego Formularza Zamówienia i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań;
 3. w przypadku usługi Newsletter – z momentem zaznaczenia przez Użytkownika stosownego pola (check-box) i wyrażenia zgody na usługę Newsletter;
 4. w przypadku usługi dodawania komentarzy pod Produktami oraz ich wyświetlania przez Usługodawcę w Serwisie – z momentem wyrażenia przez Użytkownika zgody na świadczenie wobec niego ww. usługi i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań;
 5. w przypadku usługi kontaktu z Usługodawcą – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza kontaktowego oraz po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w następujących momentach:

 1. opuszczenia przez Użytkownika Serwisu – w przypadku usługi udostępnienia Treści w Serwisie;
 2. rezygnacji przez Użytkownika z danej usługi (poprzez przesłanie wiadomości e-mail z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres e-mailowy: sklep@onedaymore.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań – w przypadku pozostałych Usług Elektronicznych);
 3. decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika – o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika.

3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny – na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej, Użytkownik dokonuje poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@onedaymore.pl. Usługodawca udostępnia wzór dokumentu odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego Użytkownik może skorzystać. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na stronie Serwisu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy w takim kształcie nie jest jednak obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

 

VII. Szczegółowy opis usług dostępnych w Serwisie

 

A. Usługa udostępniania przez Usługodawcę Treści w Serwisie

Usługodawca na każde indywidualne żądanie Usługobiorcy świadczy usługę wyświetlania zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu Produktów w Sklepie, informacji i porad związanych w szczególności ze zdrowym i aktywnym stylem życia, jak również informacji i porad w ramach prowadzonego przez Usługodawcę bloga. Usługa udostępniania Treści w Serwisie świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

B. Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Użytkowników, którzy zamówili go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu – dostępnym na stronie głównej Serwisu oraz w zakładce w menu dolnym Serwisu – oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 2. W ramach usługi Newsletter na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-maila). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Produktach oferowanych przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, lub zrezygnować z Newslettera – poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  newsletter@onedaymore.pllub też pisemnie na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań.

 

C. Komentarze w Serwisie Internetowym oraz ocena Produktów

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu udostępnia możliwość komentowania przez Usługobiorców Produktów dostępnych w Sklepie, jak również zapoznania się z opiniami innych Usługobiorców. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danego Produktu Możliwość komentowania zamieszczonych na stronie Treści dostępna jest dla każdego Użytkownika, bez konieczności posiadania Konta Użytkownika.
 2. Każdy komentarz, zanim będzie widoczny w Serwisie, musi zostać zaakceptowany przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca, zamieszczając swój komentarz, zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz lub opinię obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste. W szczególności zabronione jest publikowanie opinii i komentarzy, które:
  1. są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe;
  2. są pisane w całości WIELKIMI LITERAMI;
  3. mają na celu wywoływanie kłótni;
  4. naruszają dobra osobiste użytkowników Serwisu lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne;
  5. zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich;
  6. są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową;
  7. zawierają wulgaryzmy;
  8. zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Serwisu;
  9. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie;
  10. w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu Serwisu (w szczególności postanowienia rozdziału IV, ust. 1 i 2 (Ogólne warunki korzystania z Serwisu Internetowego) lub obowiązujące przepisy prawa.
 4. W przypadku zamieszczenia bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających postanowienia ust. 3 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca ma prawo do tego, by bez podania przyczyny zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego Produktu, jak również zmienić zasady funkcjonowania komentarzy i opinii.
 6. Wszelkie dostrzeżone naruszenia lub nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania komentarzy powinny być zgłaszane na adres sklep@onedaymore.pl.

 

D. Kontakt z Usługodawcą

Zasadniczymi formami bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: sklep@onedaymore.pl) oraz poczta tradycyjna: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Formą komunikacji jest również formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

 

E. Sklep Internetowy

 1. Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego, zostały zamieszczone w ramach Regulaminu Sklepu Internetowego onedaymore.pl, dostępnego pod adresem: www.onedaymore.pl/regulamin.
 2. W ramach Sklepu Internetowego dostępne są również usługi: Konto Użytkownika oraz Formularz Zamówienia.
 3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia Konta Użytkownika i korzystania z niego na stronie internetowej Serwisu pod adresem: onedaymore.pl/.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Serwisu – pod adresem elektronicznym onedaymore.pl/– zakładki „Logowanie/Rejestracja”. Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 6. Do zarejestrowania Konta Użytkownika w Serwisie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika loginu oraz zabezpieczającego go hasła, składającego się z co najmniej 5 znaków.
 7. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu i podanie następujących danych:
  1. imienia i nazwiska Użytkownika;
  2. adresu e-mail;
  3. adresu;
  4. numeru telefonu;
  5. nazwy Użytkownika będącego przedsiębiorcą oraz przysługującego mu numeru NIP.
 8. W celu dokonania rejestracji Konta Użytkownika wymagane są: zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem, Regulaminem Sklepu i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich – poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego.
  1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zostanie przez Usługodawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika. Z tą chwilą rejestrację uznaje się za zakończoną.
  2. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik może zalogować się do Serwisu, podając wskazane podczas rejestracji login oraz hasło.
  3. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta w Sklepie – poprzez przesłanie ww. żądania pocztą na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań lub drogą e-mailową na adres: sklep@onedaymore.pl. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę ww. żądania Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, przesyłając jednocześnie stosowne potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.
  4. Usługodawca świadczy również usługę w zakresie umożliwienia Użytkownikom złożenia zamówienia na oferowane w Sklepie Produkty za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie zamówienia nie wymaga posiadania Konta Użytkownika przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie.
  5. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego, po dokonaniu wyboru Produktu lub Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu oraz ich liczby, a także po określeniu sposobu dostarczenia Produktów i sposobu płatności za nie.
  6. Złożenie zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po jego wypełnieniu, po dokonaniu akceptacji postanowień Regulaminu, Regulaminu Sklepu i Polityki prywatności – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Następnie złożenie zamówienia potwierdzane jest poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”; do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania zamówienia.
  7. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • adres korespondencyjny lub adres dostawy,
   • numer telefonu,
   • a w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami – nazwa Użytkownika i przysługujący mu numer NIP.
  8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Serwisu i Usług Elektronicznych

 

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu lub pocztą elektroniczną (e-mail: sklep@onedaymore.pl), lub też pocztą tradycyjną na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. oczekiwań Użytkownika co do sposobu rozpatrzenia reklamacji;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. Wymogi podane w punkcie poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Usługobiorcy celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Usługodawcę informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

 

IX. Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych

 

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie nie jest związane ze szczególnymi nadzwyczajnymi zagrożeniami dotyczącymi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – za wyjątkiem tych powszechnie znanych i występujących przy korzystaniu z teleinformatycznej sieci publicznej, w tym sieci Internet. Jednakże Usługobiorca przyjmuje do wiadomości fakt, iż istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorcy podawanych w celu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności w ramach rejestracji i zakładania Konta Użytkownika w Sklepie przez osoby nieuprawnione.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta Użytkownika (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się do tego, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy.

 

X. Przetwarzanie danych osobowych 

 

 1. Nazwa, którą Usługobiorca poda w formularzu komentarza, będzie publikowana przy wydawaniu przez niego opinii i komentarzy dotyczących Produktów w Sklepie. W tym przypadku ww. dane będą dostępne dla wszystkich Usługobiorców Serwisu.
 2. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności dostępna w Serwisie www.onedaymore.pl.

 

XI. Prawa autorskie

 

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów – w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach, także znaków towarowych – należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorcę z materiałów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione są:
  1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie ich osobom trzecim w inny sposób – w całości bądź w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
  2. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;
  3. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  4. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej, niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w ramach Serwisu i obowiązują od chwili zamieszczenia w Serwisie Regulaminu o zmienionej treści, ze wskazaniem daty zamieszczenia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią zmian Regulaminu, może w każdym momencie rozwiązać umowę na warunkach opisanych w pkt VI, ust. 2 lub zaprzestać korzystania z Serwisu w przypadku korzystania z usługi udostępniania Treści w Serwisie.
 2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów – w części lub w całości – dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych i ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie, ze wskazaniem daty zamieszczenia. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie oraz pod adresem: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań.