Regulamin akcji „Podarujmy dzieciom musli

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja pod nazwą „Podarujmy dzieciom musli” (dalej: „Akcja”).

2. Organizatorem Akcji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Organizator”).

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta, przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym onedaymore.pl (dalej: „Sklep internetowy”);

b) Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Okres Akcji: Akcja trwa od 29 maja 2018 roku, od godziny 12:00 do 7 czerwca 2018 roku, do godziny 12:00.

5. Akcja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Uczestnikiem Akcji jest Użytkownik Sklepu internetowego.

7. Akcja dotyczy wszystkich Produktów dostępnych w Sklepie internetowym.

 

II. Zasady Akcji

 

  1. Akcja polega na tym, że przez cały Okres Akcji, ilekroć Użytkownik wyrazi taką chęć (zgodnie z punktem 2 poniżej), przy zakupie przez Użytkownika w Sklepie Internetowym trzech dowolnie wybranych Produktów jeden dowolnie wybrany przez Organizatora Produkt spośród Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym – w postaci tuby musli – zostanie przeznaczony dla wybranego przez Organizatora domu dziecka.
  2. Użytkownik może wyrazić chęć przekazania przez Organizatora tuby w celach opisanych w punkcie 1 poprzez kliknięcie w odpowiednie pole przy okazji składania zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z przekazaniem ww. tuby; w szczególności nie ma obowiązku dokonać zakupu takiej tuby. Tuba zostanie przekazana przez Organizatora z asortymentu, którym dysponuje Organizator.
  3. Osoby, który wyraziły wolę przekazania przez Organizatora tuby w sposób opisany powyżej, otrzymają w wiadomości e-mailowej podsumowującej złożone zamówienie podziękowanie za wzięcie udziału w Akcji.
  4. Na stronie Organizatora pod adresem: onedaymore.pl przez cały Okres Akcji będzie znajdował się licznik, wskazujący liczbę tub zebranych w sposób opisany w punkcie 1, które zostaną przekazane przez Organizatora do wybranego przez Organizatora domu dziecka.

 

 

III. Reklamacje

 

  1. Reklamacje dotyczące Akcji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja akcji Podarujmy dzieciom musli” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@onedaymore.pl.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.onedaymore.pl.