Regulamin akcji
„RAZEM MAMY WIELKIE SERCE!”

Strona główna » Regulamin akcji„RAZEM MAMY WIELKIE SERCE!”

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja pod nazwą „RAZEM MAMY WIELKIE SERCE!” (dalej: „Akcja”).
 2. Organizatorem Akcji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Organizator”).
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego korzystającego z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym onedaymore.pl i dokonującego zakupu Produktów na terytorium Polski (dalej: „Sklep internetowy”);
  Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, wymienione wyraźnie w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8 poniżej.
 4. Okres Akcji: Akcja trwa od 6 grudnia 2020 roku od godz. 9 do 12 grudnia 2020 roku do godz. 12
 5. Akcja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego na terytorium Polski.
 6. Uczestnikiem Akcji jest Użytkownik Sklepu internetowego, o którym mowa w ust. 3 lit. a) powyżej.
 7. Akcja dotyczy wszystkich Produktów dostępnych w Sklepie internetowym wymienionych w Załączniku nr 1, z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w ust. 8 poniżej.
 8. Z Akcji wyłączone są Produkty, które objęte są jakimikolwiek promocjami, rabatami, sprzedawane w zestawach lub z kuponem dołączanym do paczek – powyższe nie dotyczy rabatów udzielanych z tytułu uczestnictwa w Klubie OneDayMore.

 

2. Zasady Akcji

 

 1. Akcja polega na tym, że w przypadku zakupu przez Użytkownika Produktów objętych Akcją od każdego zakupionego przez Użytkownika Produktu Organizator przekaże kwotę w wysokości 2 zł brutto na rzecz Stowarzyszenia Nasze Serce z siedzibą w Poznaniu (61-730), ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069038, NIP: 781-15-82-301, REGON: 631084959 (dalej jako Stowarzyszenie).

 

3. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Akcji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja Akcji RAZEM MAMY WIELKIE SERCE!” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@onedaymore.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

4. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej onedaymore.pl.
 2. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których przetwarzanie danych dotyczy, ujęte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie onedaymore.pl .

 

 

Załącznik nr 1 – Lista Produktów

 

 1. Granola zimowa
 2. Granola świąteczna
 3. Musli czekoladowe nowa receptura
 4. Musli owocowe nowa receptura
 5. Musli Premium z Belgijską czekoladą
 6. Granola Proteinowa
 7. Musli Pogodne
 8. Musli Bio Owocowe
 9. Musli Bio Czekoladowe
 10. Musli Owocowe Smyki
 11. Musli Błonnikowe Nowa Receptura
 12. Musli Proteinowe
 13. Musli Codzienne
 14. Musli Męskie
 15. Musli Odpornościowe Nowa Receptura
 16. Musli Skoncentrowanych Nowa Receptura
 17. Musli Sylwetkowe Nowa Receptura
 18. Musli Sportowców Bezlutenowe
 19. Musli Superfoods Bezglutenowe
 20. Musli Czekoladowe
 21. Musli Owocowe z Białą Czekoladą
 22. Musli Owocowe
 23. Musli od Serca
 24. Musli Basic z Mleczną Czekoladą
 25. Musli Basic z Suszonymi Owocami
 26. Musli Basic z Prażonymi Orzeszkami Ziemnymi
 27. Owsianka Bananowa Bez Cukru
 28. Owsianka Jabłkowa z Cynamonem Bez Cukru
 29. Owsianka Podwójnie Czekoladowa
 30. Granola Owocowa
 31. Granola Orzechowa
 32. Granola Czekoladowa z Malinami
 33. Granola Potrójnie Czekoladowa
 34. Granola Banda Cynamonków
 35. Granola Czeko-Squad