Regulamin konkursu „Yummy Christmas!”

I. Postanowienia ogólne
1.     Organizatorem Konkursu pod nazwą „Yummy Christmas!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000527454, NIP: 7811902177, REGON: 302860051 (dalej: „Organizator”).

2.     Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie OneDayMore Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627.

3.     Fundatorem nagród w Konkursie jest OneDayMore Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Fundator”).

4.     Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).

5.     Zadanie konkursowe należy przesłać w terminie od 7 grudnia 2017 r. od godziny 12:00:00 do 20 grudnia 2017 r. do godziny 23:00:00 (dalej: „Okres Konkursu”).

6.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

7.     Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony ani administrowany przez serwis Instagram, ani też nie jest współprowadzony z serwisem Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym: w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

 

II. Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania nagród
1.     Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, dołączyły do obserwujących onedaymorepl na profilu www.instagram.com/onedaymorepl oraz polubiły post informujący o Konkursie w tym serwisie, jak również polubiły post konkursowy – zawierający Zadanie Konkursowe – poprzez kliknięcie „serduszka” pod postem.

2.     Zadanie Konkursowe polega na:

  • zamieszczeniu na własnym profilu w portalu społecznościowym Instagram zdjęcia pokazującego Uczestnika z dowolnym produktem dostępnym w ofercie Fundatora w aranżacji zimowej;
  • oznaczeniu zdjęcia nazwą profilu na Instagramie: @onedaymorepl.

3.     Zadanie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika nie może zawierać treści dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto zabrania się umieszczania zdjęć z oznaczeniem @onedaymorepl o innej tematyce niż tematyka Konkursu oraz zdjęć już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji zdjęć już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Realizacja Zadania Konkursowego powinna być autorska, stworzona przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

4.     Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:

  • zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia; Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
  • jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego;
  • przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego;
  • Zadanie Konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;
  • w przypadku, gdy na zdjęciu utrwalono wizerunek innych osób niż Uczestnika, uzyskał on zgody osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu, na wykorzystanie ww. wizerunku i jego rozpowszechnianie w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie;
  • zdjęcie zostało stworzone na potrzeby niniejszego Konkursu i nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych.

5.     W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej, okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do nagrody. W przypadku zaś, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub Fundatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.

6.     Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

7.     Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na to, że w przypadku wygrania przez niego nagrody w Konkursie jego imię i nazwisko zostanie opublikowane na liście zwycięzców na profilu onedaymorepl w serwisie Instagram – pod adresem: www.instagram.com/onedaymorepl.

8.     Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonego zdjęcia – będącego realizacją Zadania Konkursowego – przez Organizatora, na fanpage’u w serwisie Instagram pod adresem www.instagram.com/onedaymorepl, na fanpage’u w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/onedaymorepl oraz na stronie internetowej pod adresem www.onedaymore.pl.

III. Zasady wyłaniania Zwycięzcy Konkursu

 

1.     Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie). Do zadań Komisji Konkursowej należą również: stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu, oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.

2.     Komisja Konkursowa powoła Jury, w którego skład wejdą przedstawiciele Fundatora. Wyłoni ono Zwycięzców Konkursu na podstawie kryteriów określonych w § 3, ust. 3.

3.     W ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia Konkursu Jury – kierując się subiektywną oceną oraz bazując na kryteriach pomysłowości, oryginalności, kreatywności i humoru – spośród wszystkich zdjęć konkursowych umieszczonych w Okresie Konkursu wyłoni 5 zwycięzców, którym zostanie przyznana nagroda.

4.     Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie www.instagram.com/onedaymorepl 21 grudnia 2017 r. do godz. 17:00.

 

IV. Nagrody i zasady ich wydawania

 

1.     Nagrodami w Konkursie jest 5 zestawów zawierających: Musli Zimowe oraz jedno z wybranych przez Organizatora musli z oferty OneDayMore – łącznie o wartości ok. 40 zł każdy.

2.     W związku z tym, że jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760,00 zł, nagroda ta jest zwolniona z opodatkowania – na podstawie art. 21, ust. 1, pkt 68 ustawy o PIT.

3.     Jeden Zwycięzca może wygrać tylko jedną nagrodę.

4.     Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

5.     Prawo do nagrody jest niezbywalne.

6.     Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora pocztą na adres podany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni roboczych od dnia podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych. Zwycięzca jest zobligowany do wysłania na adres e-mail: social@onedaymore.pl wiadomości zawierającej dane niezbędne do wysyłki – tj.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu – w terminie do 31 grudnia 2017 r.

7.     W przypadku, gdy Zwycięzca nie prześle ww. danych do 31 grudnia 2017 r., nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwie wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca), jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzcę i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą Zwycięzca traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora.

9.     Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 

V. Postępowanie reklamacyjne
1.     Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej – wysłanej listem poleconym na adres: GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k., ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Yummy Christmas!” – bądź za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: social@onedaymore.pl.

2.     Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników – w sposób określony w § 5, ust. 1.

3.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również szczegółowy opis i powód reklamacji.

4.     O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą – reklamację uznaje się za dostarczoną.

5.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

VI. Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych
1.     Uczestnik oświadcza, że jest lub najpóźniej z chwilą publikacji zdjęcia w ramach realizacji Zadania Konkursowego będzie jego wyłącznym twórcą w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm. – dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą publikacji zdjęcia będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonego na zdjęciu wizerunku Uczestnika oraz wizerunków osób trzecich.

2.     Poprzez zgłoszenie przez Uczestnika w ramach Konkursu zdjęć Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz udostępnianie tych zdjęć oraz ich poszczególnych elementów – w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez sieć Internet.

3.     Jeśli dodane przez Uczestnika zdjęcie w ramach realizacji Zadania Konkursowego zawierać będzie wizerunek Uczestnika bądź innych osób, Uczestnik poprzez zamieszczenie zdjęcia udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania umieszczonych na zdjęciu wizerunków w związku z Konkursem. Uczestnik potwierdza także, że posiada upoważnienie do udzielenia takiego prawa Organizatorowi w imieniu pozostałych osób, których wizerunek został na zdjęciu utrwalony. Poprzez dodanie zdjęcia Uczestnik udziela też Organizatorowi prawa do wykonywania praw zależnych do zamieszczonych w zgłoszeniu do Konkursu zdjęć – w szczególności prawa do poddania ich obróbce graficznej.

4.     Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest OneDayMore Sp. z o.o., który w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1.     Regulamin dostępny jest na stronie www.onedaymore.pl/konkurs oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00–16:00.

2.     Każdy z Uczestników poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

3.     W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu – opisanymi w niniejszym Regulaminie – lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.

4.     Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy według przepisów ogólnych.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie