Regulamin Promocji „Mikołajkowej”

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Promocja Mikołajkowej” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Organizator”).
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta, przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym onedaymore.pl (dalej: „Sklep internetowy”);
  2. Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Okres Promocji: Promocja trwa od 13 listopada 2018 r., od godziny 13:00 do 14 grudnia 2018 r., do godziny 12:00 lub do momentu wyczerpania zapasów, jeżeli ten nastąpi wcześniej.
 5. Promocja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Uczestnikiem Promocji jest Użytkownik Sklepu internetowego.

 

II. Zasady udziału w Promocji

 

 1. Użytkownik, który w Okresie Promocji kupi w Sklepie internetowym minimum 1 tubę Musli Zimowego (tuba 450 g) otrzyma rabat w wysokości 20% na całą wartość zamówienia (bez kosztów dostawy). Warunkiem skorzystania z Promocji jest wpisanie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, przed zakończeniem procedury zakupu Produktów w Sklepie internetowym, następującego kodu rabatowego: MIKOŁAJKI. Do obliczenia wartości zamówienia, która jest podstawą naliczenia ww. rabatu i od której rabat jest udzielany, nie wlicza się kosztów dostawy.
 2. Użytkownik może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 3. Aby skorzystać z obowiązującej w Sklepie internetowym możliwości darmowej dostawy, wartość zamówienia po rabacie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, oraz bez uwzględnienia kosztów dostawy, musi wynosić minimum 100 zł, zaś dla członków Klubu ODM & More 75 zł (szczegółowe warunki promocji Klub ODM & More znajdują się na stronie internetowej www.onedaymore.pl).
 4. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z możliwością wykorzystania innych kodów rabatowych oraz nie łączy się z rabatem 25% udzielanym Użytkownikom – członkom Klubu ODM & More (szczegółowe warunki promocji „Klub ODM & More” znajdują się na stronie internetowej onedaymore.pl). W przypadku wykorzystania przez Użytkownika – członka Klubu ODM & More – kodu rabatowego, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, automatycznie anulowane zostanie naliczenie rabatu dla członków Klubu ODM & More.

 

III. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja Promocji Mikołajkowej” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@onedaymore.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.onedaymore.pl.