Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.roslinne.onedaymore.pl

obowiązujący od 20.04.2023

I. Informacje o Usługodawcy i Serwisie 

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego www.roslinne.onedaymore.pl jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627, adres poczty elektronicznej: sklep@onedaymore.pl, numer telefonu +48 61 670 40 45 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, o którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Oprócz Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.
 3. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.roslinne.onedaymore.pl jest stroną internetową przeznaczoną w szczególności do zawierania umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Usługodawcę, jak również stanowi on portal informacyjny, za pomocą którego Usługodawca przekazuje Treści związane w szczególności ze zdrowym i aktywnym stylem życia.

II. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  1. Regulamin– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego;
  2. Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.roslinne.onedaymore.pl;
  3. Treści– wszelkiego rodzaju utwory, zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509.) jak również informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, materiały audio i wideo, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie;
  4. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Regulaminem;
  5. Usługobiorca, Użytkownik– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; również osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie;
  6. Konsument– osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  8. Usługodawca – OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627, adres poczty elektronicznej: sklep@onedaymore.pl, numer telefonu +48 61 670 40 45;
  9. Świadczenie usługi drogą elektronicznąwykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, oraz przechowywanie tych danych; usługa ta jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);k. Produkty – produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
  10. Sklep, Sklep Internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://www.roslinne.onedaymore.pl/, świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną; szczegółowy spis Produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu, dla którego obowiązuje regulamin (Regulamin Sklepu);
  11. Formularz Zamówienia– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia na Produkty;
  12. Konto Użytkownika– miejsce w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku będącym posiadaczem Konta oraz które zapewnia możliwość korzystania z usług świadczonych przez Serwis;
  13. Ustawa o prawach konsumenta– Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z póź. zm.)
  14. Kodeks cywilny– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360);
  15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z póź. zm.).
  16. Zestawie- rozumie się przez to zbiór czterech dowolnych Produktów;

III. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia Usług Elektronicznych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów z Usługobiorcą oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.roslinne.onedaymore.pl, a także na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie Treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie to, jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom. Osobnym regulaminom podlega zwłaszcza sprzedaż w Sklepie Internetowym (do której odnosi się Regulamin Sklepu Internetowego www.roslinne.onedaymore.pl).
 4. Każdy podmiot korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Serwis Internetowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Serwis Użytkownik akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki prywatności i zobowiązuje się do stosowania się do ich postanowień.

IV. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub poprzez nie takich treści, które mogłyby spowodować: zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu, systemów teleinformatycznych Usługodawcy; a także do powstrzymania się od działań, które mają na celu destabilizację lub utrudnienie działalności Serwisu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej:
   • Chrome,
   • Firefox,
   • Internet Explorer,
   • Opera,
   • Microsoft Edge,
   • Safari
    Zalecana przeglądarka: Google Chrome w wersji 55 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – wymóg dotyczy wybranych Usług Elektronicznych;
  2. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 px.
 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.
 2. Dostęp do Serwisu Internetowego dla Użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:
  1. Użytkownika zarejestrowanego;
  2. Użytkownika niezarejestrowanego.
 1. Rejestracja w Serwisie Internetowym umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z Usług Elektronicznych jest bezpłatne, za wyjątkiem zakupu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

V. Usługi Elektroniczne dostępne w Serwisie

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługami Elektronicznymi oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  1. usługa udostępniania przez Usługodawcę Treści w Serwisie;
  2. usługa zakupu Zestawu Produktów oferowanych w Serwisie (Sklep Internetowy), w ramach której dostępne są również usługa Konta Użytkownika oraz usługa Formularz Zamówienia.
 1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie, Regulaminie Sklepu oraz na stronie Serwisu Internetowego.

VI. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę, tj. odpowiednio:
  1. w przypadku usługi udostępnienia Treści w Serwisie – z momentem wejścia przez Użytkownika na stronę Serwisu;
  2. w przypadku Usług Elektronicznych świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności usługi zakupu Produktów oferowanych w Serwisie – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza rejestracyjnego i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań albo z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego Formularza Zamówienia i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań określonych w Regulaminie Sklepu;
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w następujących momentach:
  1. opuszczenia przez Użytkownika Serwisu – w przypadku usługi udostępnienia Treści w Serwisie;
  2. rezygnacji przez Użytkownika z danej usługi (poprzez przesłanie wiadomości e-mail z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres e-mailowy: sklep@onedaymore.pllub też pisemnie na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań – w przypadku pozostałych Usług Elektronicznych);
  3. decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika – o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 1. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego oraz będącemu przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny – na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej, Użytkownik dokonuje poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@onedaymore.pl. Usługodawca udostępnia wzór dokumentu odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego Użytkownik może skorzystać. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na stronie Serwisu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy w takim kształcie nie jest jednak obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

VII. Szczegółowy opis usług dostępnych w Serwisie

 1. Usługa udostępniania przez Usługodawcę Treści w Serwisie

Usługodawca na każde indywidualne żądanie Usługobiorcy świadczy usługę wyświetlania zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu Produktów w Sklepie, informacji i porad związanych w szczególności ze zdrowym i aktywnym stylem życia, jak również informacji i porad w ramach prowadzonego przez Usługodawcę bloga. Usługa udostępniania Treści w Serwisie świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 1. Sklep Internetowy
 1. Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego, zostały zamieszczone w ramach Regulaminu Sklepu Internetowego www.roslinne.onedaymore.pl, dostępnego pod adresem: www.roslinne.onedaymore.pl/regulamin.
 2. W ramach Sklepu Internetowego dostępne są również usługi: Konto Użytkownika oraz Formularz Zamówienia.
 3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia Konta Użytkownika i korzystania z niego na stronie internetowej Serwisu pod adresem: www.roslinne.onedaymore.pl.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Serwisu – pod adresem elektronicznym www.roslinne.onedaymore.pl/ – zakładki „Zamów Produkty”, a następnie ikony w prawym górnym roku z podpisem „Logowanie/Rejestracja”. Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 6. Do zarejestrowania Konta Użytkownika w Serwisie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika loginu oraz zabezpieczającego go hasła, składającego się z co najmniej 5 znaków.
 7. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu i podanie następujących danych:
 1. imienia i nazwiska Użytkownika;
 2. adresu e-mail;

(podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Użytkownika).

 1. W celu dokonania rejestracji Konta Użytkownika wymagane są: zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem, Regulaminem Sklepu i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich – poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego.
  1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zostanie przez Usługodawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika. Z tą chwilą rejestrację uznaje się za zakończoną.
  2. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik może zalogować się do Serwisu, podając wskazane podczas rejestracji login oraz hasło.
  3. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta w Sklepie – poprzez przesłanie ww. żądania pocztą na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań lub drogą e-mailową na adres: sklep@onedaymore.pl. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę ww. żądania Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, przesyłając jednocześnie stosowne potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.
  4. Usługodawca świadczy również usługę w zakresie umożliwienia Użytkownikom złożenia zamówienia na oferowane w Sklepie Zestawy Produktów za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie zamówienia nie wymaga posiadania Konta Użytkownika przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie.
  5. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego, po dokonaniu wyboru Zestawu Produktów, składającego się z Produktów dostępnych w ofercie Sklepu oraz ich liczby, a także po określeniu sposobu dostarczenia Zestawów Produktów i sposobu płatności za nie.
  6. Złożenie zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po jego wypełnieniu, po dokonaniu akceptacji postanowień Regulaminu, Regulaminu Sklepu i Polityki prywatności – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Następnie złożenie zamówienia potwierdzane jest poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”; do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania zamówienia.
  7. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • adres korespondencyjny lub adres dostawy,
   • numer telefonu,
   • a w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami bądź przedsiębiorcami na prawach konsumenta– nazwa Użytkownika i przysługujący mu numer NIP.

(podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia);

 1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

VIII. Reklamacje dotyczące Serwisu i Usług Elektronicznych

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu lub pocztą elektroniczną (e-mail: sklep@onedaymore.pl), lub też pocztą tradycyjną na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. oczekiwań Użytkownika co do sposobu rozpatrzenia reklamacji;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację.
 1. Wymogi podane w punkcie poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Usługobiorcy celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Usługodawcę informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

IX. Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie nie jest związane ze szczególnymi nadzwyczajnymi zagrożeniami dotyczącymi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – za wyjątkiem tych powszechnie znanych i występujących przy korzystaniu z teleinformatycznej sieci publicznej, w tym sieci Internet. Jednakże Usługobiorca przyjmuje do wiadomości fakt, iż istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorcy podawanych w celu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności w ramach rejestracji i zakładania Konta Użytkownika w Sklepie przez osoby nieuprawnione.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta Użytkownika (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się do tego, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy.

X. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności dostępna w Serwisie www.roslinne.onedaymore.pl.

XI. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów – w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach, także znaków towarowych – należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ) (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorcę z materiałów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione są:
  1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie ich osobom trzecim w inny sposób – w całości bądź w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
  2. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;
  3. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  4. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej, niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w ramach Serwisu i obowiązują od chwili zamieszczenia w Serwisie Regulaminu o zmienionej treści, ze wskazaniem daty zamieszczenia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią zmian Regulaminu, może w każdym momencie rozwiązać umowę na warunkach opisanych w pkt VI, ust. 2 lub zaprzestać korzystania z Serwisu w przypadku korzystania z usługi udostępniania Treści w Serwisie.
 2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów – w części lub w całości – dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych i ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie, ze wskazaniem daty zamieszczenia. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie oraz pod adresem: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań.
 6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument Polityka prywatności oraz Regulamin Sklepu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją ww. dokumentów stanowiących jego integralną część tj. Regulamin Sklepu, Regulamin, Polityka Prywatności.

 

Pobierz regulamin.