Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.roslinne.onedaymore.pl/sklep jest prowadzony przez spółkę OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627.

Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań,
2) adres poczty elektronicznej: sklep@onedaymore.pl,
3) numer telefonu do Biura Obsługi Użytkownika: +48 61 670 40 45, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje
 2. Informacje ogólne
 3. Warunki korzystania ze Sklepu
 4. Warunki dokonywania Zamówień
 5. Rejestracja Konta Użytkownika
 6. Subskrypcja
 7. Ceny Zestawu Produktów
 8. Metody płatności za zamówione Zestawy Produktów
 9. Realizacja Zamówień, sposób dostarczenia zamówionych Zestawów Produktów
 10. Rozwiązanie umowy, prawo do odstąpienia
 11. Odstąpienie od umowy przez Użytkowników będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcami na prawach konsumenta
 12. Procedura rozpatrywania reklamacji
 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 14. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 15. Odpowiedzialność
 16. Szczególne zagrożenia
 17. Postanowienia końcowe

 

I. Definicje Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.roslinne.onedaymore.pl, świadczący usługi sprzedaży Zestawów Produktów drogą elektroniczną; szczegółowy spis Produktów  oraz cena Zestawu znajduje się na stronie internetowej Sklepu;
 2. Stronach – rozumie się przez to Sprzedawcę i Użytkownika;
 3. Użytkowniku – rozumie się przez to Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, Przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu;
 4. Sprzedawcy – rozumie się przez to spółkę OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627, e-mail: sklep@onedaymore.pl, numer telefonu: +48 61 670 40 45;
 5. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 6. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – rozumie się przez to osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 9. Zestawie– rozumie się przez to zbiór czterech dowolnych Produktów;
 10. Koncie Użytkownika– rozumie się przez to miejsce w systemie informatycznym Sklepu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku, do którego Konto należy oraz które zapewnia możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep;
 11. Rejestracji– rozumie się przez to czynności polegające na podaniu przez Użytkownika jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta;
 12. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem www.roslinne.onedaymore.pl;
 13. Regulaminie Sklepu/Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 14. Regulaminie Serwisu – rozumie się przez to regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), który jest dostępny w Serwisie;
 15. Polityce prywatności – rozumie się przez to dokument regulujący kwestie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, dostępny w Serwisie;
 16. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Zestawu Produktów ze Sprzedawcą.
 17. Subskrybencie- rozumie się przez to Użytkownika składającego Zamówienie w ramach Subskrypcji na podstawie zawartej Umowy Subskrypcji.
 18. Umowie subskrypcji– rozumie się przez to umowę zawieraną za pośrednictwem Konta Użytkownika  pomiędzy Sprzedawcą a Subskrybentem na podstawie, której świadczona jest usługa Subskrypcji.
 19. Subskrypcji– rozumie się przez to usługę świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Subskrybenta polegającą na cyklicznej sprzedaży Zestawu Produktów, zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy subskrypcji.

II. Informacje ogólne

 1. Regulamin Sklepu ustanawia zasady dokonywania Zamówień w sklepie internetowym pod adresem elektronicznym: www.roslinne.onedaymore.pl/sklep. Administratorem i właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zasady składania Zamówień i dostawy Zestawu Produktów, uprawnienia Użytkownika związane z zakupionym Zestawem Produktów (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od zawartej umowy) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 3. Każdy podmiot (zarówno Przedsiębiorca, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jak i Konsument) korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Sklep zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności.
 4. Poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Sklep Użytkownik akceptuje treść Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności i zobowiązuje się do stosowania się do ich postanowień. Oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z treścią Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności oraz ich akceptacji jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia.
  1. Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników na warunkach i w zakresie określonych w Regulaminie, Regulaminie Serwisu i Polityce prywatności oraz w złożonym Zamówieniu.
  2. Użytkownik korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
   1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Sklepu;
   2. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
   3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
   4. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
   5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
   6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

III. Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane oraz inne treści umieszczane przez niego na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej:
   1. Chrome,
   2. Firefox,
   3. Internet Explorer,
   4. Opera,
   5. Microsoft Edge,
   6. Safari.
   7. Zalecana przeglądarka: Google Chrome w wersji 55 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – wymóg posiadania konta dotyczy wybranych operacji w Sklepie;
  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 px.

IV. Warunki dokonywania Zamówień

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Zestawu bądź Zestawów Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie Zamówienia. Zamówienia w Sklepie mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem, Regulaminem Serwisu i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich. Użytkownik potwierdza to, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Niewyrażenie przez Użytkownika akceptacji Regulaminu i ww. dokumentów w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu.
 3. Elementami procedury składania Zamówienia są również: podanie przez Użytkownika jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne, 
w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 4. Użytkownik może składać Zamówienia na Zestawy Produktów i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu:
 1. po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Użytkownika poprzez założenie Konta Użytkownika w Sklepie na stronie internetowej roslinne.onedaymore.pl;
 2. bez konieczności założenia Konta Użytkownika w Sklepie na stronie internetowej roslinne.onedaymore.pl;
 1. Użytkownik, który zarejestrował się poprzez utworzenie Konta Użytkownika
  na stronie internetowej www.roslinne.onedaymore.pl, jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego Konta Użytkownika, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do Konta Użytkownika. Procedurę oraz warunki Rejestracji określa pkt V Regulaminu.
 1. Użytkownik składający Zamówienie – dokonujący zakupu Zestawu Produktów za pośrednictwem Sklepu bez Rejestracji Konta Użytkownika powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu podczas składania Zamówienia.
 1. Złożenie Zamówienia na Zestawy Produktów oferowane w ramach działalności Sklepu następuje przez
 1. w przypadku Użytkowników dokonujących zakupu bez Rejestracji na stronie internetowej Sklepu:
  1. dokonanie wyboru czterech Produktów (przy czym możliwym jest wybranie czterech jednakowych Produktów) mających wejść w skład Zestawu spośród dostępnych w ofercie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
  2. wskazanie liczby zamawianych Zestawów Produktów – odrębnie dla każdego z wybranych Zestawów Produktów znajdujących się w Koszyku;
  3. dokonanie wyboru sposobu dostarczenia Zestawu/ Zestawów Produktów (jeżeli jest możliwość wyboru);
  4. wypełnienie formularza Zamówienia poprzez podanie danych Użytkownika, takich jak: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, adres korespondencyjny/adres dostawy, numer telefonu, a w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami – nazwy firmy i numeru NIP (podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia);
  5. dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;
  6. kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;
  7. dokonanie wyboru sposobu płatności.
 1. w przypadku Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji- poprzez założenie Konta Użytkownika:
  1.  wybranie przycisku „Logowanie/rejestracja” i dokonanie logowania poprzez podanie właściwego loginu oraz hasła Użytkownika;
 1. dokonanie wyboru czterech Produktów (przy czym możliwym jest wybranie czterech jednakowych Produktów), mających wejść w skład Zestawu spośród dostępnych w ofercie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
 2. wskazanie liczby zamawianych Zestawów Produktów – odrębnie dla każdego z wybranych Zestawów Produktów znajdujących się w Koszyku;
 3. dokonanie wyboru sposobu dostarczenia Zestawu/ Zestawów Produktów (jeżeli jest możliwość wyboru);
 4. dokonanie weryfikacji i zatwierdzenia lub zmiany danych osobowych podanych w procesie Rejestracji Konta;
 5. dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;
 6. kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
 7. Dokonanie wyboru sposobu płatności.
 • Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Zestawu Produktów oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed zatwierdzeniem i złożeniem przez Użytkownika Zamówienia oraz w momencie, gdy już tego dokona. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Zestawu. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”– Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Produktów wchodzących w skład Zestawu oraz liczby Zestawów. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Wróć do koszyka”, widoczny na stronie Sklepu podczas procedury składania Zamówienia.
 • Złożenie Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przez Użytkownika na przycisk „Zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Zestawu Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 • Po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia oraz po dokonaniu wyboru sposobu płatności, a następnie zaksięgowaniu wpłaty przez system Tpay , ,Przelewy24 bądź inny system płatności dostępny w Serwisie, zgodnie z wyborem Użytkownika – na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika, wskazany w formularzu Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana automatyczna wiadomość wygenerowana przez operatora płatności Tpay, bądź Przelewy24 bądź innego systemu płatności w zależności od sposobu płatności wybranego przez Użytkownika, zawierająca potwierdzenie otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Następnie na ten sam adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zostanie wysłana automatyczna wiadomość z adresu zamowienia@onedaymore.pl, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia i płatności przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży zawarta zostaje po opłaceniu Zamówienia przez Użytkownika, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania Zamówienia i płatności przez Sprzedawcę. Od tego momentu również rozpoczyna swój bieg termin realizacji Zamówienia. Z adresu zamowienia@onedaymore.pl generowane są automatyczne wiadomości do Użytkowników i nie służą one do korespondencji ze Sprzedawcą.
 • O wszelkich zmianach statusu realizacji Zamówienia Użytkownik jest każdorazowo informowany poprzez wiadomości e-mail przesyłane na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. W przypadku braku odnotowania przez system Sprzedawcy zaksięgowanej płatności za Zamówienie do upływu 12h od złożenia Zamówienia, z chwilą upływu 12h od złożenia przez Użytkownika Zamówienia, system automatycznie anuluje Zamówienie; wskazuje się, że w okresie pomiędzy złożeniem Zamówienia a momentem dokonania zapłaty przez Użytkownika za Zamówienie (tj. wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub zaksięgowania płatności z tytułu realizacji Zamówienia przez operatora płatności i potwierdzenia Sprzedawcy tego faktu przez Operatora), Sprzedawca nie rezerwuje zamówionych produktów.
 • Termin realizacji Zamówienia wynosi do 21 dni roboczych. Każdorazowo przy podsumowaniu Zamówienia składanego przez Użytkownika w Sklepie pojawi się informacja o przewidywanym terminie dostawy. O niemożności dostarczenia towaru w przewidywanym terminie Sprzedawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. Czas realizacji Zamówienia obejmuje skompletowanie Zamówienia oraz czas dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Food .
 • Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Food.
 • Zdjęcia Produktów zamieszczonych w Sklepie są przykładowe i służą jedynie prezentacji oferty Sprzedawcy.

V. Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.roslinne.onedaymore.pl i korzystania z niego.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika, z wyłączeniem zawierania Umowy subskrypcji. Użytkownik, który zarejestrował Konto Użytkownika w Sklepie, ma jednak możliwość: śledzenia historii Zamówień, śledzenia statusu złożonego Zamówienia oraz zapisania swoich danych adresowych.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu pod adresem elektronicznym www.roslinne.onedaymore.pl zakładki Logowanie/Rejestracja”. Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 5. Do zarejestrowania Konta Użytkownika w Sklepie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika loginu oraz zabezpieczającego go hasła, składającego się z co najmniej 5 znaków.
 6. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu i podanie następujących danych:
  1. adresu e-mail;
  2. imienia i nazwiska Użytkownika;

(podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Użytkownika). Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Użytkownika).

 1. W celu dokonania Rejestracji Konta Użytkownika wymagane są: zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem, Regulaminem Serwisu oraz Polityką prywatności i zaakceptowanie ich poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie na podany w formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika.
 3. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika może on zalogować się do Sklepu, podając wskazane podczas rejestracji login oraz hasło.
 4. Z chwilą rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług – prowadzenie i obsługa Konta.

VI. Subskrypcja

 1. Na warunkach określonych poniżej za pośrednictwem strony internetowej roslinne.onedaymore.pl Subskrybent zawiera ze Sprzedawcą Umowę subskrypcji na mocy, której Subskrybent zobowiązuje się do zakupu za wynagrodzeniem, cyklicznie uzgodnionej ilości Zestawów Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Subskrybentowi zamówionych Zestawów Produktów z wybraną przez niego częstotliwością. Koszty dostawy Zestawów zamówionych w ramach Umowy subskrypcji ponosi Sprzedawca.
 2. W ramach zawartej Umowy subskrypcji Subskrybentowi oferowane są Zestawy Produktów ze zniżką. Aktualne wysokości zniżek na Zestawy zakupione w ramach Subskrypcji podane są na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zawarcie Umowy subskrypcji możliwe jest wyłącznie przez Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika. Możliwym jest utworzenie Konta Użytkownika podczas procesu zawierania Umowy subskrypcji. Powyższe dotyczy również Zamówień, w których Subskrypcja jest jednym z elementów składowych.
 4. Za pośrednictwem Konta Użytkownika Subskrybent może dokonywać zmian w warunkach zawartej Umowy subskrypcji. W szczególności możliwym jest jej edytowanie (zmiana Produktów wchodzących w skład Zestawu, zmiana ilości Zestawów, , , metody płatności tj. zmiana numeru obciążanej karty płatniczej), anulowanie, wstrzymanie oraz wznowienie. Zmiany mogą zostać dokonane przez Subskrybenta w dowolnym momencie. Jednakże zmiany w zakresie Produktów wchodzących w skład Zestawu oraz ilości zamawianych Zestawów dokonane na mniej niż dwa dni przed planowaną dostawą Zamówienia w ramach Subskrypcji odniosą skutek dopiero w stosunku do kolejnego Zamówienia. Pozostałe zmiany wprowadzone przez Subskrybenta odnoszą skutek natychmiastowy. Wstrzymanie dostaw w ramach Subskrypcji możliwe jest na czas nieokreślony.
 5. Zawarcie Umowy subskrypcji i złożenie Zamówienia w jej ramach następuje poprzez wybranie przez Subskrybenta Zestawu czterech dowolnych Produktów (nie muszą być to różne Produkty) oferowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu oraz wybranie częstotliwości dostawy Zestawu spośród dostępnych opcji (dostawa co tydzień, co dwa tygodnie bądź co cztery tygodnie). Po kliknięciu na przycisk „Subskrybuj” Subskrybent przenoszony jest na stronę z podsumowaniem Zamówienia, na której podana jest ostateczna cena za zamawiany w ramach Subskrypcji Zestaw, a także możliwym jest zmodyfikowanie ilości zamawianych Zestawów.Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy” Subskrybent poproszony będzie o zalogowanie się na Konto Użytkownika bądź o utworzenie Konta Użytkownika w przypadku jego nieposiadania.
 6. Koniecznym do zawarcia Umowy subskrypcji i złożenia Zamówienia w jej ramach jest podanie przez Subskrybenta danych karty płatniczej (Visa/ Mastercard), w szczególności numeru karty, imienia i nazwiska właściciela, daty ważności oraz kodu CVC. Płatność za Zamówienia w Umowie subskrypcji jest pobierana cyklicznie, w zależności od wybranej częstotliwości dostawy bezpośrednio z karty Subskrybenta, na co Subskrybent wyraża zgodę, a także zobowiązuje się do utrzymywania na koncie, z którym karta jest powiązana środków pieniężnych wystarczających na pokrycie opłat wynikających z zawartej Umowy subskrypcji. Każdorazowo po udanym obciążeniu karty Subskrybenta otrzyma on w automatycznie wysłanej wiadomości e-mail potwierdzenie dokonania transakcji. W przypadku nieudanego pobrania należności za Subskrypcję, Sprzedawca podejmie jeszcze dwukrotnie próbę jej ściągnięcia z karty Subskrybenta, gdy zakończą się one niepowodzeniem dostawa Zestawu w ramach Subskrypcji nie zostanie do Subskrybenta wysłana, o czym zostanie on niezwłocznie poinformowany droga mailową.
 7. Potwierdzenie zawarcia Umowy subskrypcji zostanie przesłane automatycznie na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej.
 8. Umowa subskrypcji zawarta zostaje na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez Subskrybenta w każdym czasie poprzez anulowanie Subskrypcji na Koncie Użytkownika. Sprzedawcy bez uchybień dla punktu X Regulaminu, przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy subskrypcji, w szczególności w przypadku zrezygnowania z oferowania takiej metody sprzedaży Produktów, a także w sytuacji gdy dwa razy w odniesieniu do następujących po sobie Zamówieniach nie będzie możliwym pobranie z karty płatniczej podanej przez Subskrybenta środków pieniężnych należnych w ramach Umowy subskrypcji. Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Subskrybenta oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy subskrypcji.
 9. Zawaacie Umowy subskrypcji nie wyklucza możliwości złożenia przez Subskrybenta jednorazowego Zamówienia na Zestaw Produktów poza Subskrypcją.

 

VII. Ceny Zestawu Produktów

 1. Ceny Zestawu Produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w złotych polskich i stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Zestawu Produktów podane na stronie Sklepu zawierają koszty dostarczenia oraz opakowania Zestawu. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje więc cenę Zestawu Produktów oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie Zestawu Produktów, a także o cechach oraz istotnych właściwościach każdego Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest kwota podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia 
w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 5. Promocje (kody rabatowe, obniżki cen w ramach kampanii promocyjnych etc.) i wynikające 
z nich rabaty stosują się tylko do Zestawu produktów oferowanych w regularnej cenie i nie łączą się 
z żadnymi innymi promocjami lub wyprzedażami (sezonowe, okazjonalne etc.), uruchomionymi w danym momencie w Sklepie internetowym, chyba że z regulaminu danej promocji będzie wyraźnie wynikało inaczej.

VIII. Metody płatności za zamówione Zestawy Produktów

 1. Użytkownik przy składaniu Zamówienia, z wyłączeniem Zamówienia w ramach Subskrypcji może wybrać następujące sposoby zapłaty – obsługiwane przez system płatności internetowych Tpay.com, Przelewy24 bądź inny system płatności dostępny w Serwisie – za ceny Produktów oraz koszty ich dostarczenia:
  1. e-transfer, e-przelew;
  2. płatność elektroniczna kartą płatniczą (Visa, Mastercard);
  3. BLIK;
  4. przelew internetowy bankowości elektronicznej.
 2. Po wykonaniu usługi Sprzedawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą wykonanie Usługi..
 3. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru faktury jako sposobu potwierdzenia realizacji Zamówienia – złożenie przez Użytkownika Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia: faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt, a także (w razie potrzeby) duplikatów ww. faktur. W związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i składając Zamówienie, na to się godzi, że faktury VAT oraz korekty faktur VAT w formie papierowej nie będą przez Sprzedawcę wystawiane i przesyłane.

IX. Realizacja zamówień, sposób dostarczenia zamówionych Zestawów Produktów

 1. Zamówione Zestawy Produktów są dostarczane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym wskazuje się, że z uwagi na realizację dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Food, dostawy są realizowane wyłącznie na terenie obszaru obsługiwanego przez DPD Food w dacie składania Zamówienia. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia w Sklepie przed złożeniem Zamówienia czy dostawa jest możliwa pod wybrany przez niego adres podając kod pocztowy z adresu dostawy.
 2. Wysyłka Zestawów Produktów zamówionych w Sklepie odbywać się będzie raz lub dwa razy w tygodniu, w dzień ustalony przez Sprzedawcę, zgodnie z informacją podaną na stronie Sklepu. Użytkownik zostanie poinformowany o najbliższym terminie dostawy po dodaniu Zestawu Produktów do „Koszyka” oraz na etapie płatności za Zamówienie.
 3. Zamówienie powinno zostać dostarczone do Użytkownika w dniu wskazanym w podsumowaniu Zamówienia.
 4. Zestawy Produktów są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej  DPD Food na adres wskazany przez Użytkownika bądź Subskrybenta.
 5. Zestawy Produktów są dostarczane w kartonowych pudełkach przewożonych w autochłodni (0-4°C). DPD Food zapewnia dostawę we wskazanych warunkach chłodniczych. DPD Food umożliwia zmianę terminu dostawy oraz adresu dostawy, przy zachowaniu warunków chłodniczych takiej dostawy. Skorzystanie przez Użytkownika z opcji DPD PickUp a więc oferowanej przez przewoźnika DPD usługi polegającej na przekierowaniu przesyłki do punktu odbioru wybranego przez Użytkownika spośród dostępnych na stronie/aplikacji DPD, powoduje że warunki chłodnicze utrzymane są wyłącznie do momentu przekazania przesyłki do punktu odbioru. Punkty odbioru DPD PickUp nie gwarantują przechowywania przesyłek w warunkach chłodniczych. Sprzedawca nie rekomenduje korzystania z usługi oferowanej przez DPD przekierowania przesyłki do punktu odbioru z uwagi na przerwanie ciągu chłodniczego dostarczanych produktów.
 6. Dostarczenie Produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu do miejsca wskazanego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia jest odpłatne.
 7. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów ponosi Użytkownik. Możliwym jest wprowadzenie przez Sprzedawcę czasowej oferty darmowej dostawy Produktów. Informacje o powyższej ofercie każdorazowo podane zostaną na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.
 8. Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail zawierającą informację o przekazaniu Zestawów Produktów do wysyłki.

X. Rozwiązanie umowy, prawo do odstąpienia

 1. Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca może skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia jedynie w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez takiego Użytkownika.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany zakresu świadczonych usług i oferowanych Produktów oraz cen Zestawów, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Użytkownika przed publikacją zmian na stronie Sklepu winny zostać wykonane na uprzednio obowiązujących zasadach.

XI. Odstąpienie od umowy przez Użytkowników będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcami na prawach konsumenta

 1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionych Zestawów Produktów Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 8 i punkcie 9 poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować o powyższym Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy i przesłanie go pocztą na adres: Nieszawska 1, 61-021 Poznań lub drogą emailową na adres: sklep@onedaymore.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć, korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz który jest dostępny na stronie www.onedaymore.pl/zwroty-i-reklamacje – jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o skorzystaniu przez Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy przesyła na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkty wchodzące w skład zamówionego Zestawu Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkty przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Zwrot”.
 7. Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Zestawu Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę (jeżeli oferowane były różne sposoby dostarczenia Zestawów Produktów), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie – jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy – zwróci takiemu Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Użytkownik będący Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że Użytkownik będący Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Zestawu Produktów lub dostarczenia przez takiego Użytkownika dowodu odesłania Zestawu Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów składających się na Zestaw będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 13. Towar zwracany powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów użytkowania ani być uszkodzony.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument zobowiązany jest do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy  przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia(w szczególności roślinne zamienniki mięsa);
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu zostają ze względu na swój charakter nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XII. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca ponosi wobec Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta  odpowiedzialność w razie braku zgodności Produktów wchodzących w skład Zestawu z umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.  287z późn. zm.), w szczególności na zasadach określonych w  rozdziale 5A ww. ustawy.
 2. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcami na prawach konsumentów prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje w razie braku zgodności Produktu z umową, w terminach i na zasadach określonych w art. 43a-43g ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. W przypadku stwierdzenia braku  zgodności Produktu zamówionego w ramach Zestawu z umową Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może  zgłosić reklamację listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@onedaymore.pl, lub za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacji, dostępnego na stronie www.onedaymore.pl/zwroty-i-reklamacje.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko – a w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami także nazwę – oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Zestawu zawierającego Produkt, numer Zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, numer partii Produktu (widoczny w miejscu wskazanym każdorazowo na etykiecie produktu), dokładny opis  niezgodności  oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także preferowaną przez Użytkownika drogę poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Zestawu zawierającego Produkt. Mogą to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać i który nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Zaleca się również dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania.. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, jak iw przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca w porozumieniu z Użytkownikiem składającym reklamację ustala dogodny dla Stron termin do odebrania reklamowanych Produktów bądź dostarczenia Produktów wolnych od wad ( w razie wymiany Produktu) przez pracownika firmy kurierskiej. Koszty odesłania i dostarczenia Produktów w powyższych przypadkach ponosi Sprzedawca.
 6. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta uprawnienia przysługujące z rękojmi, określone w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), w szczególności art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego zostają wyłączone na podstawie art. 558 § 1 k.c. Wyłączenie powyższe jest bezskuteczne w przypadku, gdy Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą.
 7. W przypadku braku zgodności Produktu wchodzącego w skład Zestawu z umową, Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do żądania naprawy lub wymiany Produktu.
 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby to nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 1. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel w jakim został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający wymianie lub naprawie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produkt na swój koszt.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia do Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, ujawniony przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową ze względu na to, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
 2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności Produktu z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim został on nabyty; Sprzedawca nie odebrał od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produktu na swój koszt; Sprzedawca nie zdemontował Produktu oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonaniu tych czynności na swój koszt, gdy Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową;
 3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny Produktu albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności w umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 1. rt.Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne na skutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.
 1. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, gdy brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
 2. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zwraca on niezwłocznie Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę za Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 1. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki zostały użyty przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem będącym Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Stałych Sądów Polubownych, wraz z adresami ich stron internetowych, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – pod adresem: uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmianą rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i z Dyrektywą 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 6. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami lub będzie tego odmawiał.

IVX. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności, dostępna w Serwisie.

XV.Odpowiedzialność

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Sklepu, pewne funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub do poszerzenia zawartości Sklepu – o czym uprzednio uprzedzi, umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej Tpay i Przelewy24 bądź innego systemu dostępnego w Serwisie.

XVI. Szczególne zagrożenia

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż z uwagi na świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz ze względu na charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownika.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, Polityka prywatności oraz Regulamin Serwisu udostępniane są Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Dokumenty określone w zdaniu powyżej udostępniane są przy tym w takiej formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności Serwisu oraz Regulaminu Serwisu przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.roslinne.onedaymore.pl/sklep.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, zmian z uwagi na nowelizacje obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, konieczność wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na treść Regulamin.
 4. Sprzedawca, wprowadzając zmiany w Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu, poinformuje o nich Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Sklepu.
 5. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać po jego opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie, jednak nie krótszym niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Użytkownika. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu lub załączników do Regulaminu, które wynikają ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów, zaś zmieniony Regulamin, który dostosowuje zapisy do zmienionych przepisów obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie Sklepu.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, inne jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), a w przypadku Użytkowników będących Konsumentami bądź Przedsiębiorcami na prawach konsumenta w zakresie w jakim poniższa ustawa reguluje ich uprawnienia – także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 8. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowej treści Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać zawarte ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami Regulaminu Serwisu.
 9. Integralne części niniejszego Regulaminu stanowią dokumenty: Polityka prywatności oraz Regulamin Serwisu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją ww. dokumentów, stanowiących jego integralną część, tj. Polityka Prywatności i Regulamin Serwisu..

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Pobierz regulamin.