Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

http://www.onedaymore.pl/

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisuhttp://www.onedaymore.pl/, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane w Serwisie Produkty.
 3. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w: Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku
  z korzystaniem z Serwisu jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627, adres poczty elektronicznej: sklep@onedaymore.pl (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator danych osobowych”).
 5. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązku dla Użytkowników Serwisu.

 II. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą te dane osobowe, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 3. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. w formularzu rejestracji.
 4. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; pozostają merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację podmiotów, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych wynikają z działań podejmowanych przez Użytkowników w Serwisie.
 6. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkowników określone szczegółowo w Regulaminie Serwisu oraz Regulaminie Sklepu, które dostępne są na stronie internetowej http://www.onedaymore.pl/.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z usług dostępnych w Serwisie.
 8. Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

III. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora danych osobowych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Ponadto – w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 3. Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora danych osobowych, wskazany we wstępie niniejszej polityki prywatności.

IV. Pliki cookies i dane eksploatacyjne

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu w następujących celach:
  • dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.
 4. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody odwiedzającego stronę Serwisu na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.). Taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 8. Administrator danych osobowych przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Użytkowników Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

V. Postanowienia końcowe

 1. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator danych osobowych nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku – skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 2. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jej pełnej treści w Serwisie ze wskazaniem daty zamieszczenia. Polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą publikowane w ramach Serwisu ze wskazaniem daty zamieszczenia.

 

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz z wykorzystywaniem plików cookies – w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności serwisu” – prosimy kierować na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, adres e-mail: sklep@onedaymore.pl.