• Darmowa dostawa od 89zł dla Klubowiczów
 • Sprawdź naszą aktualną promocję!
 • Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej
 • Wyszukiwarka
 • Zaloguj się
 • Koszyk
  Przycisk zamknięcia

  Twój koszyk jest pusty

OneDayMore Polska
Wybierz sklep

Regulamin „Klub OneDayMore & More”

Strona główna » Regulamin „Klub OneDayMore & More”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Klub OneDayMore & More” (dalej: „Promocja”).
  2. Organizatorem Promocji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Organizator”).
  3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
   1. Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta, przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym onedaymore.pl (dalej: „Sklep internetowy”);
   2. Produktach – rozumie się przez to artykuły produkcji OneDayMore dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  4. Okres Promocji: Promocja trwa od 3 października 2018 r., od godziny  13:00 do odwołania przez Organizatora.
  5. Promocja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  6. Uczestnikiem Promocji jest Użytkownik Sklepu internetowego, który posiada indywidualne konto w Sklepie internetowym oraz zapisał się do Newslettera Organizatora. Taki Użytkownik jest uznawany za członka Klubu OneDayMore & More. Ilekroć w regulaminach innych promocji organizowanych przez Organizatora jest mowa o członku Klubu OneDayMore & More, należy przez to rozumieć Uczestnika Promocji, o którym mowa w niniejszym punkcie.
 1. Zasady udziału w Promocji
  1. Każdy Użytkownik, który posiada indywidualne konto w Sklepie internetowym oraz który zapisał się do Newslettera Organizatora, w Okresie Promocji  otrzymywał będzie Newsletter informujący o najnowszej ofercie Organizatora oraz o ofertach promocyjnych dostępnych wyłącznie dla członków Klubu OneDayMore& More. Każdorazowo w wiadomości e-mail Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o szczegółowych warunkach, które należy spełnić by móc skorzystać z konkretnej oferty promocyjnej skierowanej do członków Klubu OneDayMore& More. Dodatkowo Uczestnik Promocji uzyskuje prawo darmowej dostawy powyżej 89 zł niezależnie od tego, czy transakcja będzie realizowana z wykorzystaniem kodu rabatowego czy w związku z udzieleniem rabatu na innej podstawie, przy czym warunkiem skorzystania z darmowej dostawy jest, aby, wartość zamówienia (po rabacie i bez kosztów dostawy) była wyższa niż  89 zł.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do waloryzacji podanej w ust. 1 powyżej minimalnej wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z darmowej dostawy. Zmiana tejże wartości może nastąpić w szczególności przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji, tj. wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS lub wskaźnika wzrostu cen materiałów niezbędnych do dostarczenia Produktów Użytkownikowi, w szczególności cen paliwa. Z zastrzeżeniem, iż do zamówień złożonych w okresie pomiędzy zmianą ww. wartości zamówienia a wejściem w życie zmienionego regulaminu zgodnie z pkt IV ust. 3 Regulaminu zastosowanie ma dotychczasowa wysokość wartości Zamówienia uprawniająca Użytkownika do darmowej dostawy. W przypadku rozbieżności, co do wartości Zamówienia uprawniającego do darmowej dostawy pomiędzy Regulaminem a informacją na stronie sklepu, za wartość prawidłową poczytuje się wartość zamówienia wskazaną w Regulaminie.
  3. Użytkownik może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
  4. Oferty promocyjne dostępne dla Uczestnika Promocji w ramach członkostwa w Klubie OneDayMore&More nie łączą się z innymi promocjami Organizatora, chyba że inaczej zostanie wskazane w regulaminie tychże promocji..
  5. Wskazuje się, że usunięcie konta w Sklepie internetowym lub wypisanie się przez Uczestnika Promocji z Newslettera w Okresie Promocji powoduje utratę możliwości skorzystania z ofert promocyjnych dostępnych dla członków Klubu OneDayMore& More, o których mowa w punkcie 1., oraz prawa darmowej dostawy powyżej 89 zł.
  6. Promocja obejmuje zarówno osoby, które założą konto w Sklepie internetowym i zapiszą się do Newslettera w Okresie Promocji, jak i osoby, które w dniu rozpoczęcia Promocji posiadają konto w Sklepie internetowym oraz są zapisane do Newslettera, jak również osoby, które posiadają konto w Sklepie internetowym i zapiszą się do Newslettera dopiero w Okresie Promocji i odwrotnie (są zapisane do Newslettera, lecz założą konto w Sklepie internetowym dopiero w Okresie Promocji).
  7. Promocja i wynikające z niej rabaty stosują się tylko do Produktów OneDayMore oferowanych w regularnej cenie i nie łączą się z żadną inną promocją lub wyprzedażą uruchomioną w danym momencie w Sklepie internetowym. Oferty promocyjne kierowane do członków Klubu OneDayMore& More obejmować będą produkty OneDayMore z kategorii Musli, Granole, Owsianki i Przekąski, z wyłączeniem produktów oznaczonych jako „Nowości”. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do darmowej dostawy w przypadku złożenia zamówienia o kwocie powyżej 89 zł, niezależnie od tego czy w koszyku znajdują się Produkty OneDayMore przecenione w ramach innych akcji lub inne artykuły.
  8. Promocja nie obejmuje Zestawu tub XXL, zestawów tub XL i zestawu kubków XXL.
 1. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja Promocji Klub OneDayMore & More” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@onedaymore.pl.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 1. Postanowienia końcowe
   1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej pl.
   2. Postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie, w szczególności z uwagi na waloryzację minimalnej wartości zamówienia uprawniającej do nabycia prawa do darmowej dostawy Produktów.
   3. Organizator o zmianie Regulaminu poinformuje Użytkowników poprzez przesłanie treści zmienionego Regulaminu na adres Użytkownika podany do rejestracji konta Użytkownika w Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 dni od dnia jego przesłania Użytkownikowi w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

   W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika postanowień zmienionego Regulaminu może on zrezygnować z udziału w Promocji.

 

Pobierz regulamin.