• Darmowa dostawa od 89zł dla Klubowiczów
  • Sprawdź naszą aktualną promocję!
  • Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej
  • Wyszukiwarka
  • Zaloguj się
  • Koszyk
    Przycisk zamknięcia

    Twój koszyk jest pusty

OneDayMore Polska
Wybierz sklep

Regulamin konkursu „Smak Wiosny”

Strona główna » Regulamin konkursu „Smak Wiosny”

Regulamin Konkursu
„SMAK WIOSNY One Day More”

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin stanowi o prawach i obowiązkach uczestników i organizatora konkursu pod nazwą „SMAK WIOSNY One Day More” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest ONEDAYMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KRS 0000639477, NIP 7831747627 (zwana dalej „Organizatorem”)
3. Konkurs trwa od 14.05.2024 do 19.05.2024.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i spełniające wymogi uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej zwane „Uczestnikami”).
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie organów lub pracownicy (bez względu na podstawę prawną stosunku zatrudnienia) Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i
zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne. 3. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.

§ 3

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony firmowej One Day More PL na Facebooku: https://www.facebook.com/onedaymorepl.
2. W celu wzięcia udziału konkursie Uczestnik zobowiązany jest:
a) posiadać zweryfikowane konto w serwisie Facebook
b) wykonać zadanie konkursowe wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu.

§ 4

1. Zadaniem konkursowym jest realizacja polecenia „Napisz lub pokaż, jak wyobrażasz sobie muesli/granolę lub owsiankę One Day More o smaku wiosny” (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”). Zgłoszenie w wersji tekstowej, zdjęciowej lub filmowej (albo dowolnej kombinacji tych form) należy dodać w komentarzu pod konkursowym postem. Interpretacja Zadania Konkursowego należy do Uczestnika.
2. Zgłoszenia należy dodawać w komentarzu pod postem Konkursowym, czyli postem podpiętym na samej górze strony firmowej marki One Day More PL na Facebooku (link – https://www.facebook.com/onedaymorepl), używając do tego zweryfikowanego konta prywatnego na Facebooku (nie: stron fanowskich). Tylko Zgłoszenia dodane w ten sposób będą brane pod uwagę w wyborze zwycięzcy.
3. Teksty oraz zdjęcia stanowiące wykonanie Zadania Konkursowego nie mogą zawierać konkurencyjnych produktów, treści sprzecznych z Regulaminem, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, treści naruszających prawa Organizatora lub osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę,
narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter nieprzyzwoity. 4. Jeden Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń, jednak może wygrać tylko jedną Nagrodę.

§5

1. Nagrodami (dalej „Nagrody”) w Konkursie są:
• 3 x zestaw produktów One Day More. Na każdy zestaw składają się: 1 x Owsianka Proteinowa Czekoladowa, 1 x Owsianka Bananowa bez cukru, 1 x Owsianka Owocowa.
Każda z 1 nagród ma wartość 48,97 złotych brutto
2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani również zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagrody.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Uczestnicy nagrodzenia Nagrodami zostaną o tym poinformowani poprzez komentarz do zwycięskiej pracy z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej. Uczestnik nagrodzenia Nagrodami ma 7 dni kalendarzowych na to, by odpowiedzieć na komentarz Organizatora i napisać wiadomość prywatną do Organizatora. Organizator odpowie w wiadomości prywatnej – wiadomość ta zawierać będzie prośbę o przesłanie danych niezbędnych do przesłania i odbioru Nagrody w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu, na który ma być dostarczona Nagroda. Przesłanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Organizatora prośby o przesłanie danych. Uchybienie terminom, o których mowa w tym punkcie (zarówno terminowi na kontakt w wiadomości prywatnej, jak i terminowi na odesłanie danych osobowych do wysyłki), powoduje utratę prawa do Nagrody i uprawnia Organizatora do przyznania tej Nagrody innemu Uczestnikowi na zasadach wskazanych w § 6 Regulaminu.
5. Nagrody zostaną przekazane przez kuriera na koszt Organizatora pod adresem wskazanym przez Uczestnika na terenie Polski. Nagrody zostaną
nadane przez Organizatora w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Organizatora danych, o jakich mowa w ust. 2 powyżej. 6. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie.
7. Nagrodzone Zgłoszenie musi pozostać widoczne na profilu OneDayMore w komentarzu do konkursowego posta przez rok od dodania. W przypadku usunięcia pracy, Uczestnik traci prawo do Nagrody. W przypadku, kiedy została już wydana, jest zobowiązany do jej zwrotu.

§6

1. Wyłonienia Uczestników – laureatów poszczególnych Nagród dokonuje jury (zwane dalej „Jury”) powołana przez Organizatora.
2. Kryteria wyboru laureatów Nagród stosowane przez Jury są następujące: kreatywność, oryginalność, poprawność językowa i stylistyczna tekstu i/bądź zdjęcia będących Zgłoszeniem konkursowym (patrz: §4, pkt. 2).
3. W konkursie zostanie wyłonione łącznie 3 Zadania Konkursowe, które Jury oceni jako spełniające w najwyższym stopniu kryteria wskazane w § 6 ust. 2 Regulaminu. Zostaną przyznane łącznie 3 nagrody.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

§7

1. Każdy Uczestnik zgłaszając Zadanie Konkursowe (dalej także „Utwór”) do Konkursu oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada prawa autorskich do Utworu, który został użyty w Konkursie z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. W przypadku, gdy Uczestnik użył przy tworzeniu Zadania Konkursowego utworów cudzych, Uczestnik ten oświadcza również, że posiada zgodę autora na użycie tych utworów, jak również, że zgłoszenie tego utworu zależnego oraz Utworu do Konkursu nie narusza praw osób trzecich oraz, że posiada
zezwolenie wszystkich osób, których wizerunek widnieje na zdjęciu (Utworze) na publiczne rozpowszechnianie ich wizerunku przez Organizatora. 2. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator zastrzega, iż nabywa prawa autorskie do Utworu z chwilą wydania Nagrody. Na mocy niniejszego postanowienia, Uczestnicy będący z momentem przekazania nagrody, przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu, którego użyli w Konkursie, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Ponadto, nagrodzeni Uczestnicy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autorów.
5. Wydana Nagroda uzyskana w Konkursie stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do utworu oraz za udzielenie stosownych zezwoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje żadne odrębne wynagrodzenie.
6. Co do Utworów Uczestników nienagrodzonych, z momentem zgłoszenia tych Utworu w Konkursie udzielają oni Organizatorowi licencji niewyłącznej do
korzystania z tych Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 powyżej.

§8

1. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora w formie pisemnej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika zgłaszającego reklamacje do uzupełnienia takich braków w odpowiednim terminie.
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

§9

1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z
wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych – które obejmuje wykonanie Zadania Konkursowego. Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są dane Uczestnika w profilu Facebook, do których dostęp ma Organizator.
5. Uczestnik – laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych – które obejmuje wysłanie do Organizatora danych, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulamin: imię i nazwisko oraz adres podany przez Uczestnika do wysyłki Nagrody, numer telefonu w celu kontaktu z Uczestnikiem umożliwiającemu sprawne doręczenie przesyłki.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników wobec Organizatora. Ponadto dane Uczestników, którzy są laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.
7. Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia
ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości na adres: sklep@onedaymore.pl.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.
10. Administrator danych osobowych przekazuje dane Uczestników podmiotom, którym powierzył przeprowadzenie Konkursu oraz wysyłkę Nagród. Dane Uczestników mogą być przesłane podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku ewentualnych sporów na tle Konkursu. Dane mogą tez być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu jeżeli jest to niezbędne ze względu na okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć
4. Zmiany odnoszą skutek wobec Uczestnika, jeżeli nie naruszają one praw słusznie przez niego nabytych. O zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook, a zmiany te wejdą w życie w terminie 3 dni od ich wprowadzenia.

 

Regulamin konkursu w formie PDF znajdziesz tutaj.