• Darmowa dostawa od 89zł dla Klubowiczów
 • Sprawdź naszą aktualną promocję!
 • Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej
 • Wyszukiwarka
 • Zaloguj się
 • Koszyk
  Przycisk zamknięcia

  Twój koszyk jest pusty

OneDayMore Polska
Wybierz sklep

Regulamin konkursu „Walentynki z OneDayMore”

Strona główna » Regulamin konkursu „Walentynki z OneDayMore”

Regulamin konkursu „Walentynki z OneDayMore”

1.  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Walentynki z OneDayMore ” zwanego dalej „Konkursem”, jest OneDayMore Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (61-021), przy ul. Nieszawska 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639477, posiadającą REGON 365504870 oraz NIP 7831747627, reprezentowaną przez komplementariusza – OneDayMore sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), przy ul. Nieszawska 1 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638416, posiadającą REGON: 365453457 oraz NIP: 7831747231 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator powierzył obsługę Konkursu, w tym zebranie zgłoszeń do Konkursu, komunikację z Uczestnikami, zebranie danych do wysyłki nagród od Zwycięzców itp., spółce GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051 (dalej „Obsługa Konkursu”)
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Konkurs ma na celu promowanie i reklamę Organizatora, prowadzonej przez nią działalności oraz jej produktów.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).
 5. Organizator Konkursu powoła 3-osobową komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Obsługi konkursu (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe pod względem formalnym wykonanie zadania konkursowego (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni laureatów Konkursu. W posiedzeniach Komisji, w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia zwycięzców Konkursu, muszą uczestniczyć wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą podejmowane większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należą również: stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu, oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.
 6. Konkurs trwa od 09 lutego 2024 r., od momentu opublikowania wpisów ogłaszających Konkurs do 13 lutego 2024 r., do godziny 23:59:59 (dalej: „Okres Konkursu”).
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook oraz Instagram ani współprowadzony z Facebook oraz Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Facebook oraz Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Konkurs, w tym wydanie nagród do zwycięzców; każdy z uczestników biorąc udział w Konkursie musi akceptować zwolnienie Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za przeprowadzenie i rozliczenie Konkursu. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych..

  2.  Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 8. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania zadania konkursowego, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz które posiadają konto na Facebooku lub Instagramie, polubiły profil www.facebook.com/onedaymorepl i polubiły post konkursowy – zawierający zadanie konkursowe.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Obsługi Konkursu ani osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

 

 1. wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Opisz w kreatywny sposób, jak wygląda Twój idealny Walentynkowy dzień z ukochaną osobą i podziel się pomysłem, jak produkty Onedaymore mogą Wam umilić ten czas?.” Oraz udostępnienie na swoim profilu konkursowego posta (dalej „Zadanie konkursowe) umieszczone w postaci posta na profilu  Organizatora na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/onedaymorepl. Zadanie konkursowe musi być opublikowane w postaci komentarza pod postem ogłaszającym Konkurs.

albo

 1. wykonać Zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Opisz w kreatywny sposób, jak wygląda Twój idealny Walentynkowy dzień z ukochaną osobą i podziel się pomysłem, jak produkty Onedaymore mogą Wam umilić ten czas?.” Oraz udostępnienie na swoim profilu konkursowego posta, umieszczone w postaci posta na profilu  Organizatora na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/onedaymorepl/. Zadanie konkursowe musi być opublikowane w postaci komentarza pod postem ogłaszającym Konkurs.
 2. Zadanie konkursowe nadesłane przez Uczestnika nie może naruszać regulaminu Facebook oraz Instagram, nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub firm niezwiązanych ze Zleceniodawcą lub Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zadanie konkursowe musi być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 3. Zadania Konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia wymogu określonego w ust. 4 powyżej. Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane w ust. 4 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
 5. jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
 6. jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego;
 7. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego
 8. wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zadania konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie.
 9. zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich;
 10. zadanie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;

 

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno Zadanie konkursowe niezależnie od sposobu zgłoszenia się do Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 

3.  Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu

 1. Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką Konkursu wyłoni:
 • 3 zwycięzców , spośród wszystkich zgłoszonych zgodnie z Regulaminem Zadań konkursowych  na profilu Organizatora na Facebooku
 • 3 zwycięzców , spośród wszystkich zgłoszonych zgodnie z Regulaminem Zadań konkursowych  na profilu Organizatora na Insatgramie
 1. Obrady Komisji Konkursowej, podczas których będą wyłonieni Zwycięzcy Nagród o których mowa w ustępie powyżej odbędą się 14 lutego 2024 r.
 2. Ogłoszenie zwycięzców nagród, nastąpi po zakończeniu obrad Komisji Konkursowej, jednak nie później niż w dniu 14 lutego 2024 r. w postaci komentarza pod postem konkursowym na profilu  Organizatora na Facebooku, w którym wskazani zostaną autorzy nagrodzonych Zadań Konkursowych (w postaci nazwy użytkownika Facebooka) oraz w serwisie Instagram w postaci komentarza pod postem konkursowym  na profilu  Organizator, w którym wskazani zostaną autorzy nagrodzonych Zadań Konkursowych (w postaci nazwy użytkownika Instagrama)
 3. Poszczególni Zwycięzcy zostaną ponadto powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną przesłaną na ich profil w serwisie Facebook lub Instagram w ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Zwycięzcy nagród w terminie nie później niż do 21 lutego 2024 r., są obowiązani w odpowiedzi na ww. wiadomość do wskazania imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody, numeru telefonu komórkowego.

  4.  Nagrody i zasady ich wydawania

 1. Nagrodami w konkursie są zestawy, w skład których wchodzą:

 

– za zajęcie 1 Miejsca

 

Zestaw 1 szt.
Musli Premium z belgijską czekoladą 1      27,49 zł
Musli Superfoods Active 1      27,99 zł
Musli Bananowo czekoladowe 1      19,90 zł
Granola owocowa 200g 1         6,99 zł
Granola Potrójnie czekoladowa 200g 1         6,99 zł
Granola Orzechowa z cynamonem 200g 1         6,99 zł
Musli Milk Chocolate 1         9,99 zł
Musli Perfect 10 Green 1      10,99 zł
   117,33 zł

 

– za zajęcie 2 Miejsca

 

Zestaw 2 szt.
Musli Premium owocowe 1      27,49 zł
Musli Superfoods Boost 1      27,99 zł
Granola Marcińska 1      19,90 zł
Muesli Colour Pink 1        6,99 zł
Muesli Colour Yellow 1        6,99 zł
Muesli Colour Blue 1        6,99 zł
Muesli Milk Chocolate 1        9,99 zł
Muesli Perfect 10 Violet 1      10,99 zł
  117,33 zł

 

– za zajęcie 3 Miejsca

 

Zestaw 3 szt.
Musli Premium Żurawina 1      27,49 zł
Musli Superfoods Zen 1      27,99 zł
Granola Potrójnie czekoladowa 1      18,50 zł
Muesli Immunity 200g 1        6,99 zł
Muesli Protein 200g 1        6,99 zł
Muesli For focused Ones 200g 1        6,99 zł
Musli Perfect 10 Violet 1      10,99 zł
Musli Dried Fruit 1        9,99 zł
  115,93 zł

 

Jednostkowa wartość brutto nagrody (całego zestawu) wynosi:

 

– za miejsce 1:  117,33 zł

– za miejsce 2: 117,33 zł

– za miejsce 3: 115,93 zł

 

Łącznie zostanie przyznanych 6 nagród.

 

 1. W związku z tym, że jednorazowa wartość nagrody, o której mowa § 4 ust.1. nie przekracza kwoty 200 zł, nagroda jest zwolniona z opodatkowania – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).
 2. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną.
 3. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Prawo do nagrody jest niezbywalne.
 5. Nagrody określone w ust. 1 powyżej będą wysłane do Zwycięzców na wskazany przez Zwycięzcę adres najpóźniej do 29 lutego 2024.
 6. Ostateczny termin odebrania nagrody to 07 marca 2024 r.
 7. Organizator zastrzega, iż nagrody określone w ust. 1 powyżej będą wysyłane wyłącznie na adresy, podane przez Zwycięzcę, pozostające w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Jeżeli Zwycięzca nagród nie wskaże danych o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu we wskazanym tam terminie, podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłej z powodu wadliwe wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzcę i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

 

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym), firmy kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste na adres GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. u. Roosevelta 18, 60-829 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@onedaymore.pl, z dopiskiem, z „Miesiąc Kobiet z One Day More II”
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację – odpowiedź na reklamację uznaje się za dostarczoną.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego oraz prawa pokrewne, wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonego w Zadaniu konkursowym wizerunku lub głosu Uczestnika oraz wizerunków lub głosu osób trzecich.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest OneDayMore Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej jako „Administrator”).
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika może on się skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: odm@onedaymore.pl.
 4. Administrator powierzył GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000527454, NIP: 7811902177, REGON: 302860051, przetwarzanie danych Uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłaniu nagród do zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Fundatora w związku z organizacją i realizacją Konkursu, w tym Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Uczestników do Administratora oraz czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, chyba że zostanie przez Uczestnika zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych; w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia takiego sprzeciwu (zgłoszenie sprzeciwu uniemożliwia uzyskanie nagrody).
 7. Informujemy, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2,
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

  7.  Postanowienia końcowe

 1. Link do regulaminu dostępny jest od 09 lutego 2024 r. na profilu Organizatora na Facebooku, a także regulamin jest dostępny w BIO na Instagramie Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Promocji, Uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu Organizatora na Facebooku.
 3. W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania.
 4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.