• Darmowa dostawa od 89zł dla Klubowiczów
 • Sprawdź aktualną promocję!
 • Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej
 • Wyszukiwarka
 • Zaloguj się
 • Koszyk
  Przycisk zamknięcia

  Twój koszyk jest pusty

OneDayMore Polska
Wybierz sklep

Regulamin rozdania “Poznań: Kogo chciałabyś przekonać do jedzenia mniejszej ilości mięsa?”

 1. Postanowienia ogólne
   1. Organizatorem rozdania “Poznań: Kogo chciałabyś przekonać do jedzenia mniejszej ilości mięsa?”, zwanego dalej „Konkursem”, jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000527454, NIP: 7811902177, REGON: 302860051 (dalej „Organizator”).
   2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie OneDayMore Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627.
   3. Fundatorem nagród w Konkursie jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Fundator”).
   4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).
   5. Organizator Konkursu powoła 3-osobową komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe pod względem formalnym wykonanie zadania konkursowego (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni laureatów Konkursu. W posiedzeniach Komisji, w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia zwycięzców Konkursu, muszą uczestniczyć wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą podejmowane większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należą również: stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu, oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.
   6. Konkurs trwa od 30 marca 2022 r., od godziny 12:00 do 4 kwietnia 2022 r., do godziny 23:59 (dalej: „Okres Konkursu”).
   7. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony ani administrowany przez serwis Facebook ani też nie jest współprowadzony z serwisem Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
   8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
   9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora ani osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

 1. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 

  1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania zadania konkursowego, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, oraz które posiadają konto na Facebooku lub Instagramie, polubiły profil www.facebook.com/onedaymorepl i polubiły post konkursowy – zawierający zadanie konkursowe.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

Dla zgłoszeń w serwisie Facebook:

  • zalogować się do Facebooka, a następnie wejść na profil Fundatora na Facebooku: https://www.facebook.com/onedaymorepl/;
  • opublikować – w formie komentarza pod postem informującym o Konkursie (dalej: „Post Konkursowy”) – odpowiedź na pytanie “Kogo chciałabyś przekonać do jedzenia mniejszej ilości mięsa?”.

Dla zgłoszeń w serwisie Instagram:

  • zalogować się do Instagrama, a następnie wejść na profil Fundatora na Instagram: https://www.instagram.com/onedaymorepl/;
  • opublikować – w formie komentarza pod postem informującym o Konkursie (dalej: „Post Konkursowy”) – odpowiedź na pytanie “Kogo chciałabyś przekonać do jedzenia mniejszej ilości mięsa?”.
  1. Zadanie konkursowe nadesłane przez Uczestnika nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek lub firm niezwiązanych z Fundatorem. Zabrania się w szczególności publikacji zdjęć, filmów, tekstów już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe powinno być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

 

 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że:

 

  1. zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia; Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
  2. jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego;
  3. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zadania konkursowego;
  4. wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zadania konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz na publikację zadania konkursowego przez Fundatora w ramach kanałów social media;
  5. Zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;
  6. w przypadku gdy w Zadaniu konkursowym utrwalono wizerunek, głos lub artystyczne wykonanie innych osób niż Uczestnika, uzyskał on zgody osób, których wizerunek, głos lub artystyczne wykonanie zostały utrwalone w ramach Zadania konkursowego bądź jego/ich prawnych przedstawicieli, na wykorzystanie ww. wizerunku, głosu i artystycznego wykonania oraz na ich rozpowszechnianie w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz publikację zadania konkursowego przez Fundatora w ramach kanałów social media;
  7. Zadanie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;
  8. w przypadku utrwalenia w ramach zadania konkursowego wizerunku, głosu lub artystycznego wykonania dziecka Uczestnika, przysługuje mu władza rodzicielska wobec tego dziecka; władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona; Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie ww. wizerunku, głosu i artystycznego wykonania dziecka oraz na ich rozpowszechnianie w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz publikację Zadania konkursowego przez Fundatora w ramach kanałów social media;
  9. w przypadku utrwalenia w ramach Zadania konkursowego wizerunku, głosu lub artystycznego wykonania Uczestnika wyraża on zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i artystycznego wykonania w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz publikację Zadania konkursowego przez Fundatora w ramach kanałów social media.
  1. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej, okazałoby się (w całości albo w części) nieprawdziwe, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub Fundatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw lub praw osób trzecich, których wizerunek, głos lub artystyczne wykonanie zostały utrwalone w zadaniu konkursowym, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów (Organizatora oraz Fundatora) z odpowiedzialności oraz do pokrycia wszelkich poniesionych przez nie szkód.
  2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedno Zadanie konkursowe, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Jeśli zgłosi więcej, pod uwagę będzie brane jedynie pierwsze Zadanie konkursowe dodane przez Uczestnika.
  3. Zadanie Konkursowe musi być udostępnione publicznie, w postaci opublikowanej przez Uczestnika co najmniej przez cały okres trwania Konkursu. Usunięcie Zadania konkursowego lub jego modyfikacja oznacza rezygnację Uczestnika z Konkursu; taki Uczestnik traci prawo do nagrody, jeżeli została już mu przyznana.

 

 1. Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu

 

   1. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną na bazie kryteriów: estetyki, pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką Zadania konkursowego, spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych Zadań konkursowych – spełniających warunki Regulaminu – wyłoni 1 zwycięzcę, któremu zostanie przyznana nagroda.
   2. Zwycięzca zostanie wywołany w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na profilu Fundatora https://www.facebook.com/onedaymorepl/ oraz w serwisie Instagram na profilu Fundatora https://www.instagram.com/onedaymorepl/?hl=pl
   3. Laureat, w terminie nie później niż do 8 kwietnia 2022 roku do godziny 12:00 , jest zobowiązany do wskazania imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu do wysyłki nagrody. Dane przekazane mogą zostać w formie wiadomości prywatnej wysłanej przez laureata do Fundatora na Facebooku lub Instagramie (w zależności od miejsca publikacji pracy) lub na adres e-mail: social@onedaymore.pl.

 

 1. Nagrody i zasady ich wydawania

 

   1. Nagrodą główną w Konkursie jest miesięczny zapas (8 produktów) produktów roślinnych OneDayMore. Przewidziano jedną nagrodę główną.
   2. W związku z tym, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł, nagroda jest zwolniona z opodatkowania – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350, Dz.U. z 2018 r. poz. 200).
   3. Jeden Zwycięzca może wygrać tylko jedną nagrodę.
   4. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
   5. Prawo do nagrody jest niezbywalne.
   6. Nagroda będzie wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej, niezwłocznie po przekazaniu przez zwycięzcę danych adresowych, najpóźniej do 13 kwietnia 2022 roku.
   7. Organizator zastrzega, iż nagrody będą wysyłane wyłącznie na adresy, które zostały podane przez zwycięzców i pozostają w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
   8. Jeżeli zwycięzca nie wskaże danych, o których mowa w § III ust. 3 Regulaminu, we wskazanym tam terminie, podane dane będą niepełne lub zwycięzca nie odbierze nagrody, traci on prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwie wskazanego adresu do doręczeń (w tym z powodu podania niepełnego adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż zwycięzca), jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez zwycięzcę i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 

   1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej – listem poleconym na adres: GPD Agency, ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, z dopiskiem „Poznań: Konkurs – Kogo chciałabyś przekonać do jedzenia mniejszej ilości mięsa?”
   2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
   3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację – odpowiedź na reklamację uznaje się za dostarczoną.
   4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

 1. Prawa autorskie

 

    1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego oraz prawa pokrewne wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonego w Zadaniu konkursowym wizerunku, głosu oraz artystycznego wykonania Uczestnika oraz wizerunków, głosów lub artystycznych wykonań osób trzecich.
    2. Jeśli dodane przez Uczestnika Zadanie konkursowe zawierać będzie wizerunek, głos lub artystyczne wykonanie Uczestnika bądź innych osób, Uczestnik – poprzez zamieszczenie Zadania konkursowego – udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi prawa do wykorzystania umieszczonych w Zadaniu konkursowym wizerunków, głosów i artystycznych wykonań oraz do ich rozpowszechniania w związku z Konkursem w ramach kanałów social media. Uczestnik potwierdza także, że posiada upoważnienie do udzielenia takiego prawa Organizatorowi oraz Fundatorowi w imieniu pozostałych osób, których wizerunek, głos lub artystyczne wykonanie zostały w Zadaniu

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

   1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest OneDayMore Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej jako „Administrator”).
   2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika może on się skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: odm@onedaymore.pl.
   3. Administrator powierzył GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000527454, NIP: 7811902177, REGON: 302860051, przetwarzanie danych Uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu.
   4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłaniu nagród do zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji.
   5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Fundatora w związku z organizacją i realizacją Konkursu, w tym Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Uczestników do Administratora oraz czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, chyba że zostanie przez Uczestnika zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych; w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia takiego sprzeciwu (zgłoszenie sprzeciwu uniemożliwia uzyskanie nagrody).
   6. Informujemy, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
   7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
   8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

   1. Regulamin dostępny jest w okresie od 30 marca 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku na stronie: https://onedaymore.pl/ i obowiązuje na czas trwania konkursu i dodatkowy, potrzebny na rozwiązanie konkursu.
   2. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu – w tym kwestii związanych z wysyłką nagród, interpretacją zapisów Regulaminu itp. – Uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu Fundatora: https://www.facebook.com/onedaymorepl/
   3. W przypadku przesłania ww. zapytania odpowiedź na to zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania zapytania.
   4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie, lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.
   5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.