Regulamin akcji promocyjnej „OneDayMore To Go”

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „OneDatyMore To Go” (zwanej dalej „Promocją”) jest GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000527454, NIP: 7811902177, REGON: 302860051 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja jest organizowana przez Organizatora na zlecenie OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1,
  61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej przebiegu (dalej „Regulamin”).
 4. Promocja trwa od 1 sierpnia 2018 roku. Czas trwania Promocji określa Organizator. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym czasie.
 5. Promocja polega na tym, że uczestnicy Promocji mogą otrzymać, po spełnieniu warunków Promocji, kod rabatowy na zakupy w sklepie internetowym pod adresem: onedaymore.pl. Kody rabatowe przyznawane są uczestnikom Promocji, którzy stworzą i zgłoszą do udziału w Promocji opis wycieczki jednodniowej na terenie Polski (wraz ze zdjęciami), a opis ten przejdzie pozytywnie etap jego moderacji (na warunkach określonych w Regulaminie).
 6. Ideą Promocji jest stworzenie platformy do dzielenia się inspiracjami na temat krótkich wycieczek na terenie Polski.

 

 II. Warunki wzięcia udziału w Promocji

 

 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu wzięcia udziału w Promocji i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
  1. wejść na stronę internetową pod adresem: onedaymore.pl/odmtogo,
  2. dokonać zgłoszenia opisu wycieczki jednodniowej na terenie Polski poprzez formularz znajdujący się na ww. stronie internetowej. W formularzu należy zamieścić następujące informacje:
   • nazwa wycieczki (dowolnie określona przez uczestnika Promocji),
   • lokalizacja wycieczki,
   • imię lub nick uczestnika Promocji,
   • adres e-mail uczestnika Promocji,
   • opis wycieczki – opis wycieczki nie może mieć więcej niż 1500 znaków, ale powinien być przynajmniej kilkuzdaniowy i na tyle precyzyjny, aby zainteresowany internauta mógł zrealizować wycieczkę wedle zgłoszonego pomysłu; opis wycieczki powinien zawierać informacje dotyczące miejsca wycieczki oraz inne informacje dotyczące wycieczki, w szczególności zwrócenie uwagi na ciekawe miejsca do zobaczenia czy odwiedzenia,
   • zdjęcie/zdjęcia (maksymalnie 5) miejsca wycieczki.
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Opis wycieczki nadesłany przez uczestnika Promocji oraz zdjęcia nie mogą zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania opisów bardzo ogólnych, zawierających jedynie krótkie, nieprecyzyjne opisy wycieczki, opisów lub zdjęć o innej tematyce niż tematyka Promocji, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych, logotypów lub firm niezwiązanych z OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa bądź do nich nawiązujących. Zabrania się publikacji zdjęć lub opisów już nagrodzonych bądź wyróżnionych w innych konkursach czy promocjach. Opis wycieczki oraz zdjęcia dodane przez uczestnika Promocji powinny być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Zabrania się podawania w opisie wycieczki imion wespół z nazwiskiem lub innych oznaczeń pozwalających na zidentyfikowanie danej osoby fizycznej.
 4. Organizator Promocji powoła komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja dokona weryfikacji opisu wycieczki i zdjęć pod kątem spełnienia warunków udziału w Promocji. Do zadań Komisji należą również: stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Promocji, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Promocją, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu, oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.
 5. Uczestnik, przystępując do Promocji, oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji;
  2. jest wyłącznym autorem opisu wycieczki oraz zdjęć;
  3. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do opisu wycieczki i zdjęć;
  4. wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie opisu wycieczki i zdjęć w sposób pozwalający na udział uczestnika w Promocji oraz na publikację opisu wycieczki i zdjęć przez OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na stronie Promocji;
  5. opis wycieczki i zdjęcia nie są w żaden sposób obciążone oraz nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw do wizerunku;
  6. w przypadku gdy na zdjęciach utrwalono wizerunek innych osób niż Uczestnika, uzyskał on zgody osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciach, lub jego/ich prawnych przedstawicieli na wykorzystanie ww. wizerunku oraz na ich rozpowszechnianie w sposób pozwalający na udział uczestnika w Promocji oraz publikację zdjęć przez OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na stronie Promocji;
  7. w przypadku utrwalenia zdjęć wizerunku uczestnika Promocji – poprzez zamieszczenie zdjęć – wyraża on zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w sposób pozwalający na jego udział w Promocji oraz publikację zdjęć przez OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na stronie Promocji;
  8. każdy z uczestników Promocji, biorąc udział w Promocji, wyraża zgodę na to, że opublikowany na stronie internetowej opis wycieczki i zdjęcia mogą zostać udostępnione przez internautów w ramach kanałów social media, w tym w szczególności w serwisie Facebook (tzw. opcja „udostępnij”).
 6. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej, okazałoby się (w całości albo w części) nieprawdziwe, uczestnik traci prawo do kodu rabatowego, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw bądź praw osób trzecich, których wizerunek został utrwalony na zdjęciach, uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów (Organizatora oraz OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie poniesione przez nie szkody.
 7. Każdy uczestnik Promocji może zgłosić dowolną liczbę opisów wycieczek, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 8. W danym miesiącu kalendarzowym okresu trwania Promocji – np. w sierpniu 2018 roku, wrześniu 2018 roku, październiku 2018 roku – jeden uczestnik Promocji (niezależnie od liczby zgłoszonych opisów wycieczek w danym miesiącu kalendarzowym) może uzyskać maksymalnie dwa kody rabatowe za zgłoszone wycieczki, które przeszły pozytywnie etap moderacji. Opis wycieczki uważa się za zgłoszony w dacie wysłania wypełnionego formularza na stronie internetowej Promocji.

 

III. Zasady przyznawania kodów rabatowych

 

 1. Zgodnie z warunkami Promocji uczestnik, który dokona zgłoszenia opisu wycieczki w sposób opisany w Regulaminie, a opis przejdzie pozytywnie etap moderacji (o czym poniżej) uzyskuje – z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 Regulaminu, przewidujących maksymalną liczbę kodów dla jednego uczestnika Promocji w danym miesiącu kalendarzowym – kod rabatowy na zakupy w sklepie internetowym pod adresem: onedaymore.pl.
 2. Wysokość kodu rabatowego ustala OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wskazuje się, że każdorazowo OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa określa wysokość rabatu oraz okres, przez jaki możliwe będzie uzyskanie kodu rabatowego danej wysokości. Organizator będzie informował o wysokości kodu rabatowego i okresu, przez jaki dana wysokość jest obowiązująca na stronie internetowej Promocji.
 3. Na potrzeby ustalenia tego, jakiej wysokości kod rabatowy należny jest uczestnikowi Promocji, którego opis wycieczki przeszedł pozytywnie etap moderacji, bierze się pod uwagę datę wysłania wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Promocji.
 4. Moderacja polega na tym, że Komisja dokonuje oceny opisu wycieczki oraz zdjęć zgłoszonych przez uczestnika Promocji pod kątem spełnienia warunków wzięcia udziału w Promocji.
 5. Każdemu uczestnikowi Promocji, który dokonał zgłoszenia opisu wycieczki na stronie internetowej Promocji, wyświetli się komunikat, że jego zgłoszenie czeka na moderację.
 6. Każdy uczestnik Promocji, który dokonał zgłoszenia opisu wycieczki, otrzyma wiadomość e-mail z informacją o tym, czy zgłoszenie przeszło pozytywnie etap moderacji, czy też nie.
 7. Zgłoszenie, które nie przeszło pozytywnie etapu moderacji, jeśli zostanie zmienione, może zostać ponownie zgłoszone i ponownie będzie przechodziło etap moderacji. Takie zgłoszenie uważa się za złożone w dacie ponownego zgłoszenia.
 8. W przypadku gdy etap weryfikacji pozytywnie przejdą tylko opis wycieczki (bez zdjęć) albo tylko zdjęcia (bez opisu wycieczki), kod rabatowy nie zostanie przyznany.
 9. Moderacja będzie wykonywana w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 17.00.
 10. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami i kodami rabatowymi, chyba że na stronie internetowej Promocji zostanie wyraźnie wskazane inaczej.
 11. Każdy kod rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
 12. Kody rabatowe uprawniają do zakupu w sklepie internetowym pod adresem onedaymore.pl na terenie Polski (adres dostawy musi znajdować się na terytorium Polski).
 13. Kody rabatowe będą wysyłane do uczestników Promocji na ich adresy e-mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym, wraz z wiadomością e-mailową informującą o pozytywnym wyniku etapu moderacji zgłoszenia.
 14. W przypadku gdy uczestnik Promocji poda nieprawidłowy adres e-mailowy albo nie poda w ogóle adresu e-mailowego, nie będzie on brał udziału w Promocji lub utraci prawo do kodu rabatowego.
 15. Każdy uczestnik Promocji, którego opis wycieczki wraz ze zdjęciami został opublikowany na stronie internetowej Promocji, może zwrócić się do Organizatora z wiadomością e‑mailową na adres: odm@onedaymore.pl, z prośbą o usunięcie opisu wycieczki.
 16. Nie przewiduje się możliwości edytowania czy korygowania przez poszczególnych uczestników Promocji zgłoszonych przez nich i opublikowanych na stronie internetowej Promocji opisów wycieczek i zdjęć.
 17. Adres e-mail uczestnika Promocji nie będzie wyświetlany przy opisie wycieczki opublikowanym na stronie internetowej Promocji. Publikowane będzie imię lub nick podane w formularzu zgłoszeniowym przez uczestnika Promocji.

 

IV. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej – listem poleconym na adres: ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja – akcja promocyjna OneDayMore To Go”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację – odpowiedź na reklamację uznaje się za dostarczoną.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.

 

V. Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą opisu wycieczki i zdjęć w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880.) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia opisu wycieczki i zdjęć będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do opisu wycieczki i zdjęć, wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonego w nich wizerunku uczestnika Promocji lub osób trzecich.
 2. Jeśli dodany przez uczestnika Promocji opis wycieczki lub zdjęcia zawierać będą wizerunek uczestnika bądź innych osób, wówczas uczestnik Promocji poprzez ich zamieszczenie udziela Organizatorowi oraz OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prawa do wykorzystania utrwalonych wizerunków i ich rozpowszechniania w związku z Promocją. Uczestnik potwierdza także, że posiada upoważnienie do udzielenia takiego prawa Organizatorowi oraz OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w imieniu pozostałych osób, których wizerunek został w ww. sposób utrwalony.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej jako „Administrator”).
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika może on skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odm@onedaymore.pl.
 5. Administrator powierzył GPD Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000527454, NIP: 7811902177, REGON: 302860051 przetwarzanie danych uczestników Promocji w celu realizacji Promocji.
 6. Dane osobowe uczestników Promocji przetwarzane będą w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji – na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, znanej jako „RODO”), tj. na podstawie zgody uczestnika Promocji na przetwarzanie jego danych osobowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z organizacją i realizacją Promocji, w tym Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy.
 8. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Promocji, w tym wydania kodów rabatowych, albo do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika, z zastrzeżeniem konieczności ich dalszego przechowywania, jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).
 9. Informujemy, że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 10. Wyrażenie przez uczestnika Promocji zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Promocji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Promocji. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest w okresie trwania Promocji na stronie: onedaymore.pl.
 2. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Promocji – w tym kwestii związanych z wysyłką kodów rabatowych, interpretacji zapisów Regulaminu itp. – uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na adres: odm@onedaymore.pl.
 3. W przypadku przesłania ww. zapytania odpowiedź na to zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od otrzymania zapytania.
 4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik brał udział w Promocji w sposób sprzeczny z zasadami Promocji, opisanymi w niniejszym Regulaminie, lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego uczestnika z Promocji, jak również do niewydania takiemu uczestnikowi kodu rabatowego.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.