Regulamin konkursu „Mamy niezwykłe mamy

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Mamy niezwykłe mamy”, zwanego dalej „Konkursem”, jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000527454, NIP: 7811902177, REGON: 302860051 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie OneDayMore z o.o. Sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest OneDayMore Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Fundator”).
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).
 5. Zadanie konkursowe należy przesłać w terminie od 18 maja 2018 r., od godziny 12:00:00 do 27 maja 2018 r., do godziny 23:00:00 (dalej: „Okres Konkursu”).
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony ani administrowany przez serwis Instagram i/lub Facebook ani też nie jest współprowadzony z serwisem Instagram i/lub Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania nagród

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania zadania konkursowego, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz które posiadają konto na Instagramie lub Facebooku, dołączyły do obserwujących profil onedaymorepl na instagram.com/onedaymorepl lub polubiły profil www.facebook.com/onedaymorepl i polubiły post konkursowy – zawierający zadanie konkursowe.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
 • zalogować się do Facebooka, a następnie wejść na profil Fundatora na Facebooku: https://www.facebook.com/onedaymorepl/;
 • opublikować – w formie komentarza pod postem informującym o Konkursie (dalej: „Post Konkursowy”) – zdjęcie prezentujące Uczestnika i jego mamę oraz tekst opisujący najbardziej niezwykłą rzecz, jaką zrobiła mama Uczestnika (dalej: „Zadanie Konkursowe”),

albo

 • opublikować na prywatnym profilu Uczestnika w portalu społecznościowym Instagram zrobione przez Uczestnika zdjęcie przedstawiające Uczestnika i jego mamę oraz tekst opisujący najbardziej niezwykłą rzecz, jaką zrobiła mama tego Uczestnika oraz
 • oznaczyć zdjęcie nazwą profilu na Instagramie: @onedaymorepl oraz dodać hashtag konkursowy #konkursonedaymore.
 1. Zadanie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika nie może zawierać treści dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto zabrania się umieszczania zdjęć z oznaczeniem @onedaymorepl o innej tematyce niż tematyka Konkursu oraz zdjęć już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji zdjęć już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie Konkursowe powinno być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
 • zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia; Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
 • jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego;
 • przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego;
 • Zadanie Konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;
 • w przypadku gdy na zdjęciu utrwalono wizerunek innych osób niż Uczestnika, uzyskał on zgody osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu, na wykorzystanie ww. wizerunku i jego rozpowszechnianie w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz publikację zdjęcia przez Fundatora;
 • zdjęcie zostało stworzone na potrzeby niniejszego Konkursu i nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych.
 1. W przypadku gdy którekolwiek z oświadczeń, o których mowa powyżej, okazałoby się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do nagrody. W przypadku zaś gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub Fundatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokrycia poniesionych przez nie szkód.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Opublikowanie zdjęć zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie nie uprawnia do podwójnej nagrody. W takim przypadku uczestnik zachowuje prawo tylko do 1 nagrody.
 3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na to, że w przypadku wygrania przez niego nagrody w Konkursie jego imię i nazwisko zostanie opublikowane na liście zwycięzców wraz ze zwycięskim zdjęciem, zamieszczonej na profilu onedaymorepl w serwisie Instagram i Facebook – pod adresami: instagram.com/onedaymorepl oraz www.facebook.com/onedaymorepl (w komentarzu pod Postem Konkursowym).

 

 Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu

 1. Organizator Konkursu powoła 3-osobową komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora (dalej: „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzca”). Do zadań Komisji Konkursowej należą również: stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu, oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.
 2. W ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia Konkursu Komisja Konkursowa – kierując się subiektywną oceną oraz bazując na kryteriach pomysłowości, oryginalności, kreatywności i humoru – spośród wszystkich zdjęć konkursowych umieszczonych w Okresie Konkursu wyłoni 3 zwycięzców, którym zostanie przyznana nagroda.
 3. Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona na stronach instagram.com/onedaymorepl i www.facebook.com/onedaymorepl 28 maja 2018 r., do godziny 17:00.

 

Nagrody i zasady ich wydawania

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy zawierające: jedno opakowanie Musli od Serca (tuba 360 g) oraz jedno opakowanie Musli Kobiecego (tuba 400 g) – łącznie o wartości ok. 40 zł każdy zestaw.
 2. W związku z tym, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł, nagroda jest zwolniona z opodatkowania – na podstawie art. 21, ust. 1, pkt 68a Ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350, Dz.U. z 2018 r. poz. 200).
 3. Jeden Zwycięzca może wygrać tylko jedną nagrodę.
 4. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 5. Prawo do nagrody jest niezbywalne.
 6. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora pocztą na adres podany przez Zwycięzcę, w terminie 7 dni roboczych od dnia podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych. Zwycięzca jest zobligowany do wysłania na adres e-mail: social@onedaymore.pl wiadomości zawierającej dane niezbędne do wysyłki – tj.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu – w terminie do 4 czerwca 2018 r.; w przeciwnym razie traci prawo do nagrody.
 7. W przypadku gdy Zwycięzca nie prześle ww. danych do 4 czerwca 2018 r., Uczestnik traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwie wskazanego adresu do doręczeń (w tym podania niepełnego adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca), jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzcę i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą Zwycięzca traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora.
 9. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej – wysłanej listem poleconym na adres: GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k., ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Mamy niezwykłe mamy” – bądź za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: social@onedaymore.pl.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników – w sposób określony w § 5, ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również szczegółowy opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację – wynik reklamacji uznaje się za dostarczony.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880.) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą publikacji Zadania Konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego, wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonego na zdjęciu wizerunku Uczestnika oraz wizerunków osób trzecich.
 2. Jeśli dodane przez Uczestnika zdjęcie w ramach realizacji Zadania Konkursowego zawierać będzie wizerunek Uczestnika bądź innych osób, Uczestnik poprzez zamieszczenie zdjęcia udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania umieszczonych na zdjęciu wizerunków w związku z Konkursem. Uczestnik potwierdza także, że posiada upoważnienie do udzielenia takiego prawa Organizatorowi w imieniu pozostałych osób, których wizerunek został na zdjęciu utrwalony. Poprzez dodanie zdjęcia Uczestnik udziela też Organizatorowi prawa do wykonywania praw zależnych do zamieszczonych w zgłoszeniu do Konkursu zdjęć – w szczególności prawa do poddania ich obróbce graficznej.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest OneDayMore Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej jako „Administrator”). Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1b RODO w celach związanych z organizacją Konkursu – w którym Uczestnik wziął dobrowolnie udział – w tym w szczególności w celu opublikowania informacji o zwycięzcach i wysłania nagród. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich pracownicy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych Uczestników do Administratora. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do żądania przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestników narusza przepisy RODO. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie onedaymore.pl oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00–16:00.
 2. Każdy z Uczestników poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
 3. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu – opisanymi w niniejszym Regulaminie – lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy według przepisów ogólnych.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.