Regulamin „Promocji na Dzień Ojca”

Regulamin akcji promocyjnej

 

 I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Promocja na Dzień Ojca” (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest OneDayMore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, 61-021 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000639477, REGON: 365504870, NIP: 7831747627 (dalej: „Organizator”).
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 4. Użytkowniku – rozumie się przez to konsumenta, przedsiębiorcę lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym onedaymore.pl (dalej: „Sklep internetowy”);
 5. Produktach – rozumie się przez to produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Okres Promocji: Promocja trwa od 11 czerwca 2018 r. od godziny 15:00 do 26 czerwca 2018 r. do godziny 12:00 lub do momentu wyczerpania zapasów, jeżeli ten nastąpi wcześniej.
 7. Promocja odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Uczestnikiem Promocji jest Użytkownik Sklepu internetowego.

 

II. Zasady udziału w Promocji

 

 1. Użytkownik, który w Okresie Promocji kupi w Sklepie internetowym (1) minimum trzy dowolne produkty (z wyłączeniem produktu „Zestaw własny” oraz „Musli Wiosenne”), uzyska możliwość kupienia (2) kolejnego produktu: Musli Męskiego za 1 gr (słownie: jeden grosz).
 2. Użytkownik może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 3. Aby skorzystać z obowiązującej w Sklepie internetowym możliwości darmowej dostawy, wartość zamówienia po wszystkich rabatach, w tym po rabacie udzielonym w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika kodu rabatowego oraz bez uwzględnienia kosztów dostawy, musi wynosić minimum 100 zł.
 4. Promocja objęta niniejszym Regulaminem łączy się z możliwością wykorzystania (1) jednorazowego kodu rabatowego o wartości 10 zł dla pierwszego zamówienia o wartości minimum 100 zł (bez kosztów dostawy), który to kod otrzymuje się za zapisanie się do newslettera.

 

III. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać listownie – listem poleconym na adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja Promocja na Dzień Ojca” – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@onedaymore.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Użytkownika, niezbędne do udzielenia mu przez Organizatora odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.onedaymore.pl.